Quant costa posar plaques solars en un habitatge?

29 d'abril de 2020

Quant costa posar plaques solars en un habitatge?
[filter-categories-list class="term-style"]

Quant costa posar plaques solars en un habitatge?

Comparteix-la a xarxes socials:

En l’actualitat, cada vegada hi ha més famílies interessades en les energies renovables, tant per motius de consciència mediambiental com per motius econòmics. I és que són moltes les persones que busquen vies per poder contribuir a la cura del medi ambient i, sobretot, per poder estalviar cada final de mes en la factura de la llum. La instal·lació de panells solars a l’habitatge habitual o a les segones residències és una de les millors alternatives a totes aquestes necessitats i objectius.

La irradiació solar és una font lliure, gratuïta i inesgotable d’energia i en un país com el nostre, amb tantes hores de sol, es pot i s’ha d’aprofitar. L’energia solar, a més, és una energia neta, lliure de contaminants, una de les millors alternatives per contrarestar les emissions de CO₂, els gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants produïts per altres energies que utilitzen combustibles fòssils, com el gas, el petroli o el carbó.

Com funcionen les plaques solars?

La producció d’energia solar no requereix, a més, instal·lacions complexes, per la qual cosa cada família pot incorporar la seva pròpia instal·lació al seu habitatge per a l’autoconsum. Per a això, només cal una instal·lació de plaques fotovoltaiques o panells solars, que captin l’energia procedent del sol i que la converteixin en electricitat.

Les plaques solars són dispositius tecnològics que aprofiten la radiació solar i que, units a un inversor, converteixen la llum solar en energia consumible de manera domèstica, principalment en electricitat. Són dispositius relativament senzills, que no requereixen un manteniment complex, formats per cel·les fotovoltaiques fabricades amb materials semiconductors, com l’arsenur de gal·li o el silici cristal·lí, que converteixen l’energia solar en energia elèctrica. Aquesta transformació es produeix gràcies a l’anomenat efecte fotovoltaic. La quantitat d’energia solar transformada és directament proporcional a la grandària del mòdul o de les plaques fotovoltaiques, de manera que com més plaques solars, més energia es genera.

Les plaques solars aprofiten la radiació solar per a convertir la llum en energia consumible a casa, principalment electricitat

Bàsicament hi ha dos tipus d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques: les d’autoconsum connectades a la xarxa elèctrica; i les instal·lacions d’autoconsum aïllades.

En el cas de les primeres, l’usuari segueix connectat a la xarxa elèctrica, però al mateix temps produeix la seva pròpia energia mitjançant la seva instal·lació de panells solars. Això permet disposar d’electricitat sempre, és a dir, encara que les plaques solars no produeixin energia, sigui per falta d’irradiació solar o perquè s’hagi gastat més del que es produeix, l’usuari disposarà d’electricitat per al seu consum. Amb aquest sistema, en cas de produir amb les plaques solars més energia de la que es consumeix, aquest excedent s’aboca a la xarxa elèctrica, per la qual cosa en cap cas es malgasta.

En el cas de les instal·lacions d’autoconsum aïllades, el consumidor està totalment desconnectat de la xarxa elèctrica i utilitza únicament l’energia que les seves plaques solars són capaces de produir. Aquest tipus d’instal·lacions solen estar acompanyades d’un conjunt de bateries on es poden emmagatzemar els excedents, que s’utilitzen en els moments en què es gasti més del que es produeix. Acostumen a ser instal·lacions molt útils en habitatges molt aïllats, aquells que mai han tingut connexió a la xarxa elèctrica, així com en autocaravanes o fins i tot per a sistemes de reg, en piscines, etc.

Primers passos per instal·lar les plaques solars

La instal·lació i el manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques és, a més, bastant senzilla. Abans que res, l’usuari s’ha de posar en contacte amb empreses especialitzades perquè l’orientin i assessorin. A ACCIONA Energía podràs sol·licitar un pressupost ajustat a les teves necessitats i a la teva butxaca.

Per saber quin tipus d’instal·lació s’ha de col·locar, es miraran diversos factors, com per exemple els següents:

 • Quines dimensions té l’habitatge i/o la superfície on aniran col·locades les plaques fotovoltaiques.
 • Quines característiques té la zona on aniran instal·lades, és a dir, la inclinació de la teulada, el tipus d’habitatge, l’orientació, la ubicació de l’edifici, etcètera.
 • El consum elèctric i la potència contractada actuals.
 • El tipus de calefacció i el càlcul aproximat de la despesa elèctrica anual.

Amb aquestes dades, l’empresa instal·ladora podrà d’oferir la millor instal·lació en cada cas. A ACCIONA Energía ens encarreguem de tot, inclosa la sol·licitud dels permisos corresponents i, sobretot, ens encarreguem d’informar el client sobre les subvencions i beneficis fiscals de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum.

Per això, a ACCIONA Energía creiem que és important oferir assessorament energètic des que fem el pressupost i el disseny de solucions a mida de cada usuari, fins a la gestió de l’energia, incloent-hi l’assessorament en la compra, les mesures d’estalvi o el control i l’auditoria de la facturació.

Perquè a partir de la instal·lació de les plaques d’energia solar, l’usuari veurà reflectit cada mes en la factura de la llum l’estalvi que ha aconseguit per l’autoconsum. Veurà com afecta la seva butxaca i sabrà que cada dia també està fent una aportació a la conservació del medi ambient.

Com s’instal·len les plaques solars en un habitatge?

La instal·lació de plaques fotovoltaiques es pot fer en qualsevol superfície lliure d’ombres, sigui en una teulada, en una terrassa o en un solar. És recomanable que aquesta superfície sigui superior a 20 m², superfície que realment no és excessiva, per la qual cosa pràcticament en qualsevol habitatge es poden instal·lar plaques fotovoltaiques.

Components de la instal·lació fotovoltaica

Recordem que les instal·lacions fotovoltaiques estan formades per diferents components que s’han d’instal·lar:

 • Els panells fotovoltaics. En general s’instal·laran a la teulada de l’habitatge.
 • L’inversor solar i el regulador de càrrega. És un equip no gaire gran, que deixa l’energia elèctrica generada pels panells fotovoltaics a punt per ser utilitzada a la teva casa (i convertir el corrent continu en corrent altern).
 • Sistema de monitoratge. És el sistema informàtic encarregat d’enviar la informació de l’estat de la instal·lació i de la generació d’energia al teu telèfon mòbil i al centre de control. A ACCIONA Energía també vigilem que el teu sistema funcioni correctament, i ho fem mitjançant aquest sistema que monitora el funcionament de la instal·lació.
 • Un comptador bidireccional. Ja instal·lat a l’habitatge, comptabilitza l’electricitat de la companyia elèctrica que es consumeix a la casa i, a partir d’ara, comptabilitzarà l’electricitat sobrant, que s’injecta a la xarxa de la companyia.
 • Bateries (en cas de les instal·lacions d’autoconsum no connectades a la xarxa elèctrica).

El més recomanable per instal·lar aquests dispositius és contactar amb especialistes i empreses instal·ladores. A ACCIONA Energía ens encarreguem de tots els passos per tal de deixar instal·lades les plaques d’energia solar i en funcionament

Però el dia clau és aquell en què s’instal·len les plaques. En general la instal·lació pot durar entre 1 i 3 dies, depenent de la complexitat del disseny i de la mena de superfície on s’instal·laran les plaques.

Passos a la instal·alció fotovoltaica

Normalment, els tècnics comencen i continuen per:

 1. Preparació del teu terreny per garantir que la instal·lació solar es fixa correctament al sostre, en cas que la instal·lació sigui a la teulada.
 2. Cablejat elèctric, que es connecta al sistema d’alimentació general i al quadre elèctric de l’habitatge.
 3. Instal·lació de les estructures sobre les quals es col·loquen els panells denergia solar.
 4. Finalment, s’instal·la l’inversor, que es connecta als panells solars per convertir l’energia que produeixen de corrent continu a corrent altern, així com al sistema de monitorització, que mantindrà connectada la instal·lació al dispositiu mòbil i a les nostres oficines, per a un control remot del funcionament de la instal·lació.

Puc tenir plaques solars a casa meva?

En no poques ocasions, els usuaris es pregunten si realment el seu habitatge és candidat a tenir una instal·lació de plaques solars. És a dir, es pregunten si a casa seva poden o no instal·lar plaques solars. També es qüestionen si la llei els permetrà o no col·locar aquest tipus d’instal·lacions. La resposta a aquesta última pregunta és rotundament que sí. No hi ha cap mena de legislació d’àmbit estatal que impedeixi, prohibeixi o multi per la instal·lació de plaques solars en els habitatges de particulars. Tanmateix, això no vol dir que no calgui tenir en compte les normatives locals, al contrari, cada municipi pot tenir la seva pròpia legislació sobre aquest tema. Per exemple, en algunes zones d’interès turístic del país no és possible instal·lar plaques solars a les teulades perquè danyarien la imatge i l’estètica de l’entorn.

Tothom pot tenir plaques solars. No hi ha cap lesgislació que impedeixi la instal·lació fotovoltaica en habitatges particulars, a nivell estatal

Aquest tipus de requisits i altres de tipus legal són els que a ACCIONA Energía controlem i, en cada cas, expliquem i assessorem els nostres clients perquè puguin escollir la seva millor opció.

Requisits per a una instal·lació fotovoltaica

A nivel técnico, también hemos avanzado en este artículo que no se necesitan grandes requisitos para poder instalar este tipo de sistemas de generación de energía verde, pero sí hay que tener en cuenta algunos parámetros. Simplemente, deben cumplirse varios requisitos básicos, que aquí repasamos:

 • Disposar a l’edifici o a la propietat d’una superfície de més de 20 m².
 
 • Les condicions òptimes es produeixen quan les plaques solars fotovoltaiques es col·loquen orientades al sud i amb una inclinació de 30° aproximadament.
 
 • La teulada ha d’estar en bones condicions. ja que la vida útil dels panells solars és de 25 anys o més. Per això és convenient que la teulada i la zona on s’instal·laran estiguin en òptimes condicions i no presentin desperfectes causats pel pas del temps o les inclemències meteorològiques. De fet, sovint es recomana refer la teulada abans de procedir a la instal·lació d’energia solar.
 
 • Que la zona tingui el màxim d’exposició a la llum solar i estigui lliure d’ombres. Per això es recomana la instal·lació de les plaques solars en teulades, cobertes i terrasses d’edificis. En l’hipotètic cas que el terrat de l’habitatge no sigui apte per instal·lar-hi plaques solars es pot fer la instal·lació en un terreny disponible a la mateixa propietat, sempre que compleixi els requisits.

 • Els panells solars fotovoltaics són compatibles amb gairebé tots els tipus de teules: de fusta, formigó, material compost, quitrà, grava, pissarra i metall. Les teules d’argila, fusta i pissarra són menys resistents i, per tant, més propenses a trencar-se. Per evitar-ho, el més recomanable és contractar un instal·lador de plaques solars experimentat i de garanties com els que tenim a ACCIONA Energía.

Oferim solucions personalitzades per a cada cas i ens encarreguem de tot el procés d’instal·lació.

Consumeix y produeix amb eficiència! 

Factors que afecten a la instal·lació fotovoltaica 

En funció d’on instal·lem les plaques d’energia solar, també podrem rendibilitzar més o menys la instal·lació i la inversió. És a dir, una instal·lació de plaques d’energia solar serà més rendible en una ubicació que en una altra. Per veure-ho més detalladament, repassem diversos factors que cal tenir en compte:

 • L’orientació del panell solar. Els panells solars orientats al sud produeixen un 54% més d’energia que els orientats al nord, per la qual cosa seran més rendibles.
 • La inclinació del panell solar. Els panells solars amb orientacions pròximes als 36° produeixen més energia que els de menor inclinació, per això es recomana sempre una inclinació mínima del 30%.
 • Situació geogràfica de l’habitatge. La irradiació solar al sud d’Espanya és un 27% més alta que al nord, de manera que aquest tipus d’instal·lacions rendeixen més en les zones del sud del país.
 • Superfície de la teulada o de la coberta. Les plaques solars ocupen aproximadament 2 metres quadrats per panell, per la qual cosa hem de disposar d’aquest espai. Per això recomanàvem abans la necessitat de disposar d’un mínim de 20 m² de superfície per col·locar les plaques.

Preus de plaques solars per a un habitatge

El pressupost de la instal·lació de panells solars pot variar molt segons diversos factors, com els que hem anat repassant anteriorment. El que és clar és que l’evolució d’aquests sistemes i l’alta competència del sector han fet que el preu d’aquest tipus de sistemes hagi baixat més d’un 80% els últims 10 anys, cosa que ha permès que l’energia solar s’hagi convertit en una alternativa viable per a tota mena d’habitatges. Es podria dir que s’ha democratitzat l’energia solar d’autoconsum, perquè cada vegada està a l’abast de més butxaques.

En l’actualitat, el preu d’una instal·lació fotovoltaica per a un habitatge unifamiliar pot ser d’entre 0,8 € i 1,4 € per kWh de consum anual. Això suposa que, per a un habitatge amb un consum anual de 6.000 kWh a l’any, el preu de la instal·lació estarà entre els 4.000 i 7.000 euros. Aquesta diferència de preu dependrà principalment de la qualitat dels components instal·lats, així com del procés d’instal·lació. També pot variar en funció dels metres quadrats de plaques que s’instal·lin i les característiques de la instal·lació.

El preu d'una instal·lació fotovoltaica per a una llar està entre 4.000 i 7.000 euros.
Cada placa solar costa entre 150 i 250€

De fet, el preu final de la instal·lació de plaques solars per a un habitatge unifamiliar ve determinat principalment pel preu dels panells solars i l’inversor solar. Aquestes despeses suposen al voltant d’un 75% del preu total de la instal·lació, mentre que la mà d’obra, els comptadors, el sistema de monitoratge, el cablejat i els permisos poden representar uns 1.200 euros més. El pressupost destinat als panells solars serà d’entre 150 i 250 euros per panell aproximadament, mentre que el de l’inversor solar oscil·la entre 700 i 1.600 euros, i només en cal un per instal·lació.

No obstant això, encara que la instal·lació de panells solars pugui suposar un desemborsament inicial important, des del mateix moment en què estan instal·lats es comencen a amortitzar mitjançant l’estalvi en electricitat i gas natural a final de mes, i no només això, també es disposa d’importants bonificacions fiscals que fan cada vegada més atractives aquest tipus d’instal·lacions.

Per exemple, per als habitatges unifamiliars que decideixen instal·lar-se un sistema d’autoconsum fotovoltaic, la reducció sobre l’IBI (Impost de Béns immobles) pot arribar a ser del 50% durant 5 anys (depenent del municipi on estigui situat l’habitatge). Això pot representar un estalvi d’entre 1.000 i 2.500 euros.


Una família pot arribar a estalviar entre 1.000 i 2.500 euros amb un sistema fotovoltaic d'autoconsum gràcies a la reducció sobre l'IBI, que pot assolir el 50% durant 5 anys

D’altra banda, la suma de la reducció de consum elèctric gràcies a l’autogeneració elèctrica, és a dir, a l’autoconsum, que pot anar de 50 euros a 300 euros al mes en un habitatge unifamiliar. Amb aquest estalvi, i amb la bonificació de l’IBI, resulta que la inversió de la instal·lació queda absolutament recuperada en poc menys de 5 anys en la gran majoria dels casos. Perquè aquestes dades quedin clares, analitzem el cas d’una casa unifamiliar de 200 m2, amb dues plantes i piscina i una factura d’electricitat de 120 euros/mes. Per a aquest habitatge farien una inversió inicial d’instal·lació fotovoltaica de 6.500 euros i cada mes estalviarien 70 euros, sense tenir en compte la bonificació de l’IBI.

Si a això hi afegim que la instal·lació de plaques d’energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum té una garantia de 25 anys, només cal deduir que queda totalment “autopagada”. És a dir, sens dubte és una inversió altament rendible.

L’aposta per l’autoconsum mitjançant energia solar no només és rendible econòmicament parlant, també és una inversió de futur per al nostre planeta, ja que és una energia verda, que no contamina i que ajuda a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, i, per tant, a fer que tots puguem respirar un aire més pur, i això no té preu.

Punts més importants de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

 1. La fi de l’Impost al Sol permet instal·lar-te, sense pagar res més que la instal·lació, un sistema que capta l’energia del Sol i la converteix en electricitat per casa teva.
 2. Costa menys del que t’imagines! El preu de les plaques solars fotovoltaiques ha baixat un 80% a 5 anys. A partir de 4.000€ pots tenir una instal·lació fotovoltaica. Finançat, des de 50€ al mes.
 3. La instal·lació fotovoltaica NO s’utilitza per escalfar aigua. Les plaques fotovoltaiques capten l’energia del Sol i la converteixen en electricitat que entra a la xarxa elèctrica de casa teva. En comptes de gastar lenergia de la xarxa elèctrica, utilitzaràs lenergia que generen els teus panells solars.
 4. És molt fàcil finançar la instal·lació. A més de l’estalvi a la factura de la llum, és el que pagaràs cada mes de la teva quota del finançament. Per tant, no pagaràs més del que pagues ara.
 5. L’estalvi a la factura de llum arriba a més del 50%. Al nostre estudi tècnic econòmic que fem de forma totalment gratuïta et podrem avançar el que estalviaràs cada mes.
 6. Molts municipis tenen bonificació de l’IBI (Impost de Béns Immobles) si us instal·les un sistema fotovoltaic. Aquesta bonificació acostuma a ésser del 50% durant un període de 3 a 10 anys, depenent de l’Ajuntament.
 7. Els equips principals tenen 25 anys de garantia i no cal cap manteniment. La neteja de les plaques solars es duu a terme per la pròpia pluja.
 8. Amb l’aplicació de mòbil i web que us instal·larem de forma totalment gratuïta, podreu monitoritzar en tot moment l’energia que genera la vostra instal·lació i la que esteu consumint.
 9. L’energia elèctrica que generis i no consumeixis l’enviaràs a la xarxa i te’n pagaran. Aquest pagament es coneix com el pagament d’excedents. D’aquesta manera, tindràs a la factura de la llum un terme que restarà al pagament mensual de la comercialitzadora.
 10. Ràpid retorn de la inversió. Des d’un punt de vista financer, faràs una inversió a casa teva que, a banda d’augmentar-ne el valor, et proporcionarà un retorn de la inversió en només 2-5 anys i sense cap mena de risc.
 11. Col·labora amb la protecció del medi ambient. La major part denergia que consumiràs serà de proximitat i totalment verda. El Sol és una energia gratuïta, verda i infinita.
 12. Guanya independència de les empreses elèctriques les quals han multiplicat indiscriminadament el preu de la llum els darrers anys.
 13. Nosaltres ens encarreguem de tot: permisos de l?ajuntament, gestió amb la companyia comercialitzadora perquè et paguin pels teus excedents, bonificació de l’IBI. Tots els tràmits administratius són gestionats per ACCIONA Energía amb les màximes garanties i la qualitat del nostre departament d’Enginyeria.
 14. El mite de la necessitat de fer servir bateries per a una instal·lació fotovoltaica és fals. La majoria d’instal·lacions fotovoltaiques no fan servir bateries. Els teus excedents generats els envies a la xarxa i te’n pagaran. Quan necessiteu energia durant la nit, utilitzareu l’energia de la xarxa. Per tant, utilitzem (ens aprofitem!) de la xarxa elèctrica com a bateria, estalviant-nos diners de la nostra inversió i espai necessari per a les bateries.
 15. ACCIONA Energía es posarà a la teva disposició per instal·lar els millors equips i la configuració de la instal·lació, els millors instal·ladors i el millor tracte: proper, amb els millors coneixements tècnics, rigor i serietat.
 16. Aprofita els Fons Europeus. Per a una nova instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en una casa particular (incentiu 4), la subvenció serà de 600 €/kWp (quilo Watio pico, la unitat que s’utilitza per dimensionar una instal·lació solar fotovoltaica). Si a aquesta nova instal·lació us incorporem bateries, aquestes també es reben una subvenció extra que anirà entre 140 a 490 €/kWh (quilo Watio Hora, la unitat que s’utilitza per dimensionar les bateries).

Analitzant els números al detall…

Des del punt de vista financer, la instal·lació fotovoltaica és la millor inversió que podrà dur a terme. A banda d’incrementar el valor del vostre immoble, la inversió de la instal·lació queda totalment amortitzada en un termini d’entre 2 a 5 anys:

 

 • Cada mes estalviaràs a la factura de la llum,
 • Cada any tindràs un gran estalvi gràcies a la bonificació de l’IBI (depenent de l’ajuntament entre 3 i 10 anys).
 • La teva comercialitzadora et pagarà pels excedents que aboquis a la xarxa.
 • Aprofita els Fons Europeus Next Generation.
 • Estalvia a la Declaració de la Renda gràcies a les deduccions per la millora de l’eficiència energètica de casa teva.

 

 

Un cop amortitzada la instal·lació al cap d’aquests pocs anys, podràs continuar gaudint de l’estalvi a la factura de la llum i, si escau, de l’estalvi a l’IBI. A més, en tenir els equips principals garantits durant 25 anys, aquest estalvi a la factura de la llum està garantit durant 25 anys. Passats aquests 25 anys, els seus equips seguiran funcionant ja que els equips que ACCIONA Energía instal·la tenen una esperança de vida d’entre 35 i 40 anys.

 

Estem en una època en què l’interès dels productes financers de baix risc és zero, una instal·lació fotovoltaica que redueixi la factura de la llum cada mes en més d’un 50% és segurament la millor inversió que pots fer.

 Això és el que passarà a la teva factura de la llum…

El finançament pagant menys cada mes:

Aquest client va finançar el 70% de la instal·lació, pagant només 65€ al mes. Per tant, ara paga molt menys cada mes ja que l’estalvi a la factura de la llum és molt superior al pagament mensual del finançament de la instal·lació. 

Aquest client pagava al voltant de 150€ al mes a la factura de la llum. Després de la instal·lació fotovoltaica de ACCIONA Energía, a banda de reduir la quantitat d’energia utilitzada de la xarxa elèctrica (només 16,64€ en aquesta factura), li tornen els diners de tot allò consumit a causa dels excedents que ha abocat a la xarxa. Conclusió? De pagar 150€ cada mes ha passat a pagar només la part fixa de la factura de la llum i els impostos.

I a més tens al teu mòbil totalment controlat el que generes i el que gastes:

resumen factura

DESTACADES

MÉS A EXPLORAR