L’augment de l’eficiència de la instal·lació fotovoltaica residencial, gràcies a l’ús de microinversors. Els sistemes MPLE d’última generació

8 de març de 2020

L’augment de l’eficiència de la instal·lació fotovoltaica residencial, gràcies a l’ús de microinversors. Els sistemes MPLE d’última generació

L’augment de l’eficiència de la instal·lació fotovoltaica residencial, gràcies a l’ús de microinversors. Els sistemes MPLE d’última generació

En un sistema solar fotovoltaic els inversors tenen la funció de convertir l’electricitat de corrent continu, produïda pels panells solars, en corrent altern.

Fins avui, la gran majoria dels sistemes solars utilitzen inversors convencionals que podem anomenar de configuració per a cadenes de panells solars. En aquests sistemes, els panells solars estan connectats en sèrie per formar una cadena. El panell solar cablejat en sèrie afegeix més voltatge a la cadena de la qual forma part. D’aquesta manera, un panell en sèrie damunt d’un altre suma el seu nivell de voltatge. Un cop creada una cadena, una o més cadenes estan connectades a l’inversor en connexió paral·lela per afegir més corrent (més ampers). Per tant, es desenvolupa una matriu de panells solars en sèrie i paral·lel d’acord amb les necessitats de la instal·lació i del mateix inversor.

Els inversors convencionals tenen un rang de potència limitat i els grans sistemes solars necessiten diversos inversors (per exemple, instal·lacions industrials o horts solars). Els inversors convencionals han estat durant molts anys l’única solució del mercat i el seu ús en aplicacions fotovoltaiques ha estat massiu a tot el món. De tota manera, els inversors convencionals presenten alguns inconvenients.

  • El primer gran inconvenient sorgeix quan una part dels panells solars està ombrejada. Quan un o més panells produeixen menys energia a causa d’ombres o d’un problema en el panell, la potència de sortida de tota la cadena (en sèrie) es redueix al nivell dels panells amb problemes. Això, sens dubte, redueix dràsticament la potència de sortida de tot el sistema. A més, com és lògic les àrees que se sap que tenen ombra no es poden usar per instal·lar-hi panells solars, ja que automàticament es redueix l’eficiència de la instal·lació. En teulades residencials, per exemple, on l’espai és limitat, això pot arribar a condicionar la instal·lació fins a un punt no desitjable.
  • En segon lloc, perquè cada inversor convencional funcioni correctament, cada cadena ha de tenir el mateix nombre de panells solars. Tots s’han d’instal·lar en el mateix angle i tots els panells han de ser del mateix tipus. Això no afecta gaire un sistema solar gran com en una nau industrial, però per als sistemes solars residencials, on ACCIONA Energía és especialista, pot ser tot un desafiament complir amb aquests tres criteris i dissenyar la configuració més productiva que s’ajusti a la teulada. Si es desitja instal·lar panells en diferents costats de la teulada, orientats en diferents direccions, seria necessari un inversor addicional per a cada angle diferent, la qual cosa sens dubte converteix en una instal·lació no rendible un sistema petit com el d’una instal·lació residencial. Aquest és un altre gran inconvenient.
  • També hi ha un problema de seguretat amb els sistemes tradicionals d’inversors convencionals. En cas d’emergència que es decideixi per a l’electricitat d’entrada a l’habitatge, la xarxa pública pot apagar-se sense problema amb l’interruptor general, però no els panells solars. Els panells continuaran produint electricitat mentre el sol brilli. Durant un tall d’energia, l’inversor impedirà que l’electricitat flueixi cap a les línies elèctriques, però els cables des de la teulada fins a l’inversor encara estaran sota alta tensió. D’aquesta manera, cal tenir sempre en compte que apagar l’interruptor general de casa no vol dir que els panells solars facin arribar una quantitat important d’energia fins al seu punt de connexió a l’inversor.

L’arribada dels sistemes MLPE

Per resoldre els problemes d’un sistema inversor convencional, avui dia hi ha dues opcions disponibles al mercat: els microinversors i els optimitzadors de corrent continu.

Els microinversors van ser la primera tecnologia de nova generació a entrar en el mercat de la fotovoltaica. En un sistema amb microinversors, la funció d’un inversor es divideix en molts petits inversors. Aquests petits equips, amb una orientació distribuïda i a diferència d’un inversor convencional, que tenia una aproximació d’instal·lació centralitzada, s’instal·len darrere de cada panell solar i converteixen l’electricitat de corrent continu en corrent altern, just sota el panell.

Tots els microinversors es poden connectar directament a la xarxa de l’habitatge, independentment dels altres microinversors del sistema. Quan un panell s’ombreja, per exemple, en cap cas afectarà el rendiment dels altres panells. El voltatge correcte es troba a través d’una tècnica anomenada seguiment de punt de màxima potència o MPPT. Quan s’aplica el punt de màxima potència a nivell del panell en lloc d’un sistema en el seu conjunt (com hem comentat anteriorment, en una matriu de panells solars sèrie-paral·lel), el rendiment augmentarà dràsticament i aportarà una solució millor al client.

A més, la configuració d’un sistema amb microinversors és molt flexible. Els panells solars es poden instal·lar en diversos angles i es poden afegir diferents tipus de panells solars i microinversors al sistema. Això permet fer créixer la instal·lació, a poc a poc, si aquesta és la intenció del client, a més d’aprofitar al màxim la teulada. Finalment, per raons de seguretat, quan falla l’energia els microinversors s’apaguen i deixen de subministrar electricitat a la seva sortida.

Els microinversors estan guanyant popularitat ràpidament, sobretot per als sistemes solars residencials. Fa uns anys el seu preu no els feia competitius en comparació amb una instal·lació de tipus centralitzada amb inversor convencional. Però avui dia, per a instal·lacions residencials, la solució de microinversor ja és competitiva en preu comparat amb una instal·lació convencional, i aporta als nostres clients una millor solució en tots els aspectes. D’aquesta manera, l’aposta de ACCIONA Energía pel microinversor en aplicacions en què la seva instal·lació té sentit és total.

Presentada la solució del microinversor, també parlarem en aquest article dels optimitzadors. Aquest sistema divideix l’inversor convencional en dos equips. Un optimitzador de potència i un inversor simplificat. Els optimitzadors d’energia estan situats sota cada panell i els converteixen en mòduls fotovoltaics intel·ligents. En utilitzar el seguiment de nivell panell a panell i els ajustos en temps real de corrent i voltatge, l’optimitzador de potència maximitza la sortida del sistema en el punt de treball òptim de cada panell. Quan un o més panells estan ombrejats en direccions diferents de la cara, el rendiment de cada cadena s’optimitza de manera que els panells de baix rendiment no afectin la sortida dels altres panells en la cadena.

En comparació amb el disseny limitat dels sistemes tradicionals d’inversors convencionals, els sistemes amb optimitzadors de potència són molt flexibles, permeten la connexió de cadenes molt més llargues i s’hi poden agregar diferents tipus de panells solars. Per raons de seguretat, durant un tall d’energia els optimitzadors redueixen la sortida d’energia de cada panell a un voltatge baix i segur.

Els microinversors i els optimitzadors de potència són coneguts com a electrònica de potència de nivell de mòdul o MLPE. Un altre dels grans avantatges de les instal·lacions amb MLPE és que el rendiment de cada panell es pot monitorar individualment:

El rendiment de cada panell s’envia a una base de dades i els tècnics autoritzats i el propi usuari de la instal·lació tenen un accés web i mòbil per veure l’estat del sistema, component a component. Això representa un gran benefici per a les activitats de manteniment preventiu i correctiu, així com per donar una visibilitat i transparència total als nostres clients pel que fa a les garanties de producció a les quals ACCIONA Energía es compromet contractualment.

En general, els sistemes amb MLPE, per tant, són més eficients i produiran més energia que un sistema similar amb un inversor de cadena tradicional. Fa uns anys, les solucions amb MLPE no tenien una implantació massiva a causa d’un cost més elevat, però avui dia, pel mateix preu, es pot aportar a l’usuari de la instal·lació una millor solució amb tecnologia MLPE, sobretot amb microinversors.