Instal·lació de plaques solars per a autoconsum

6 d'abril de 2020

Instal·lació de plaques solars per a autoconsum

Taula de continguts

L’energia solar s’ha convertit en la millor alternativa no només per estalviar en la factura de la llum, sinó també per contribuir a la cura del nostre planeta, perquè es tracta d’una de les energies renovables més netes que existeixen en l’actualitat, una energia que, a més, es pot produir de manera inesgotable i que, al nostre país, amb tantes hores de llum solar al dia, hem d’aprofitar.

La instal·lació de plaques solars per al propi consum, per tant, no solament resulta imprescindible per gaudir d’aquesta energia neta i gratuïta en una casa unifamiliar, en una comunitat de veïns o en un habitatge, sinó que també és la millor opció per controlar la despesa en edificis d’oficines i petites o grans empreses.

Des de ACCIONA Energía, amb aquestes línies i en aquest blog, volem ajudar-te a fer que puguis prendre la decisió definitiva i optar per la instal·lació de les plaques solars per a autoconsum. Per això, i al principi, creiem que és molt important explicar-te tant el seu funcionament com quina és la millor ubicació per als panells, els passos a seguir per a la instal·lació, orientar-te sobre el preu de la instal·lació i amb qui és millor contactar perquè la col·loqui al teu edifici o habitatge.

Abans d’entrar en cadascuna d’aquestes qüestions, el més important, per tant, és saber de què estem parlant.

Què és l’energia solar fotovoltaica?

El Sol és una font inacabable d’energia que emet irradiació solar de manera inesgotable. Aquesta pot ser transformada en energia elèctrica mitjançant panells solars, que estan formats per cèl·lules fotovoltaiques, i que activen els electrons i generen, així, el corrent elèctric. Aquestes cèl·lules poden ser de silici monocristal·lí, que es formen a partir d’un únic cristall de silici pur, de silici policristal·lí, compostes per diverses capes de cristalls; i de silici amorf, on el silici conforma una xarxa cristal·lina desordenada.

És una energia completament lliure de residus contaminants; de fet, es posiciona com una de les millors alternatives per contrarestar les emissions de CO₂, gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants produïts pels combustibles fòssils com el gas, el petroli o el carbó. És per aquest motiu que, en temps com els actuals, quan el planeta necessita que el cuidem més que mai, l’energia solar es posiciona com la millor alternativa per a aquells que volen fer alguna cosa per tenir cura del medi ambient.

A més, i el més important, aquesta energia generada mitjançant panells solars es pot utilitzar de la mateixa manera que l’energia que obtenim de la xarxa elèctrica, la qual cosa vol dir que podem utilitzar-la per al funcionament d’electrodomèstics i domòtica, per als nostres sistemes de climatització com calderes o aires condicionats, i per a qualsevol altra mena de maquinària que necessiti corrent elèctric per al seu funcionament, i des del mateix instant en què la instal·lació està col·locada.

Altres avantatges de les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques respecte a altres mitjans de producció d’energia són que el manteniment de les plaques solars és mínim, donada la seva senzillesa tecnològica, i fins i tot es pot fer sense necessitar sempre la intervenció d’un professional. A més, cal recordar que l’energia fotovoltaica és de les energies més segures que hi ha al mercat.

Cal destacar un altre factor important a tenir en compte: el fet que a Espanya comptem amb moltes hores de sol, cosa que hem d’aprofitar. Segons les dades proporcionades per l’AEMET (Agència Estatal de Meteorologia), els valors d’irradiació solar directa estan entre 1,26 i 6 (kW/m² per dia) en els mesos de desembre i juliol. Això suposa una producció que fluctua entre 0,246 i 1,184 kW/m² per dia, gràcies al rendiment del 20% de què disposen els panells solars avui dia. Per tant, un habitatge amb una superfície d’entre 10 i 30 m² per a la instal·lació seria capaç d’autoconsumir més d’un 80% del teu consum energètic anual.

On podem instal·lar les plaques?

La resposta és tan senzilla com que es poden instal·lar en qualsevol superfície lliure d’ombres, ja sigui en una teulada, en una terrassa o sobre un terreny amb una superfície mínima d’entre 20 i 30 m². És per això que la instal·lació de plaques solars per a autoconsum és factible en qualsevol edifici, ja sigui en cases o habitatges unifamiliars o en edificis de veïns, d’oficines, naus industrials o edificis públics que compleixin aquest requisit.

També hi ha unes determinades recomanacions o avantatges, segons la zona geogràfica del país on es vol situar la planta fotovoltaica d’autoconsum. En funció de si l’habitatge o edifici és al nord o al sud del país, es podrà rendibilitzar molt més aquest tipus de tecnologia. No en va, les instal·lacions fotovoltaiques situades al sud d’Espanya disposaran de fins a un 20% més d’irradiació solar que les situades al nord, per la qual cosa amb un nombre més petit de panells solars instal·lats s’aconsegueix produir més energia al sud que al nord.

El 2019, segons les estadístiques oficials, la instal·lació de plaques solars va triomfar sobretot en habitatges unifamiliars i en comunitats de veïns. L’explicació és que tant particulars com comunitats de veïns es van adonar de l’alta rendibilitat a curt-mitjà termini que aconsegueixen amb la instal·lació de plaques d’energia solar fotovoltaica. A més, des de l’any passat hi ha hagut per part dels governs un clar foment de la instal·lació de panells solars, i s’han posat en marxa nombroses bonificacions especials. I és que és clar que fer una instal·lació fotovoltaica permet revaloritzar l’habitatge tant per a la venda com per al lloguer, ja que el nou inquilí veurà àmpliament reduïda la seva factura de la llum.

Quant costen les plaques solars?

La instal·lació de plaques d’energia solar pot requerir una inversió inicial elevada, però cal veure el preu de la instal·lació de plaques solars com una inversió a llarg termini, ja que des del moment en què comencen a funcionar, l’usuari comença a estalviar diners en les factures de la llum. De fet, des de l’any 2010 el cost de l’energia fotovoltaica ha disminuït fins a un 70%, segons l’Agència Internacional de l’Energia (IEA), mentre que les factures de gas i electricitat tradicionals han anat augmentant a un ritme de 3,5% l’any.

Per saber, més o menys, quant pot costar una instal·lació de plaques solars d’autoconsum cal tenir en compte diversos factors:

 • El preu del panell solar. Que pot variar entre els 800 €/kW i els 2.000 €/kW. A mesura que augmenta el nombre de plaques que volem instal·lar, el preu del panell va baixant.
 • La quantitat de superfície de panell solar a instal·lar. El càlcul el fem a ACCIONA Energía tenint en compte el lloc on s’instal·larà, la superfície, el nombre de plaques necessàries, etc.
 • Import de les subvencions per a plaques solars. Una altra gestió que també fem a ACCIONA Energía. De fet, oferim la gestió integral de la instal·lació de l’energia solar fotovoltaica, inclosa la tramitació de totes les llicències, subvencions i bonificacions (IBI) per a aquesta mena de tecnologia, la legalització de la instal·lació i el finançament. I és que és important recordar que hi ha desgravacions en l’IBI i subvencions a disposició dels consumidors que poden reduir molt el cost d’instal·lació de les plaques solars.

Com sol·licitar un pressupost per a plaques solars?

A l’hora de sol·licitar un pressupost per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques caldrà valorar les dimensions de l’habitatge o l’edifici, i la de la zona on estaran situats els panells solars, ja sigui la teulada, la terrassa o el terra. Però també es valorarà l’orientació, la inclinació del terreny i el tipus d’edifici i/o habitatge. A més, s’ha de valorar també el consum elèctric i la potència contractada actuals, així com el tipus de calefacció que té l’edifici o l’habitatge.

A ACCIONA Energía donem resposta a totes aquestes qüestions a l’hora de demanar un pressupost, perquè volem ser més que un proveïdor, volem convertir-nos en un partner energètic, en l’expert energètic de confiança que t’aconsella en tot moment les solucions òptimes, segons les teves necessitats. Per això, és important oferir assessorament energètic, des del pressupost i el disseny de solucions a mida de cada usuari fins a la gestió de l’energia, incloent-hi l’assessorament en la compra, les mesures d’estalvi o el control i l’auditoria de la facturació.

Components d’una instal·lació de plaques solars

Les instal·lacions fotovoltaiques consten de diversos components. Els bàsics són els panells solars, l’inversor, el sistema de monitoratge i el comptador bidireccional. Aquests components són comuns per a la majoria d’instal·lacions, encara que, a vegades, també s’instal·len altres components com les bateries.

Els panells fotovoltaics són els que quedaran instal·lats a la teulada de la casa o de l’edifici, captaran l’energia del sol i la transformaran en energia elèctrica.

L’inversor és un equip de mida reduïda que deixa l’energia elèctrica generada pels panells fotovoltaics a punt per ser utilitzada a la teva casa (convertint el corrent continu en corrent altern). Es poden diferenciar dos tipus d’inversors en funció de la modalitat d’instal·lació fotovoltaica escollida:

 • Inversors per a instal·lacions amb connexió a xarxa: permeten utilitzar l’energia dels nostres panells tant per a ús propi com per ser abocada a la xarxa.
 • Inversors per a instal·lacions d’autoconsum aïllades amb bateries: l’inversor s’encarrega d’adequar i transformar l’energia, ja sigui per alimentar les bateries o per distribuir-la per a l’ús domèstic.

D’altra banda, el sistema de monitoratge és l’encarregat d’enviar la informació de l’estat de la instal·lació i de la generació d’energia al teu telèfon mòbil i al nostre centre de control. Perquè és important que cada usuari tingui controlat el bon funcionament de les plaques solars d’energia fotovoltaica i pugui monitorar el seu funcionament, però a ACCIONA Energía també vigilem que el teu sistema estigui funcionant correctament; per això controlem a distància el manteniment de la instal·lació amb aquest sistema de monitoratge.

I finalment el comptador, ja instal·lat a l’habitatge, comptabilitza l’electricitat que es consumeix a la llar i, a partir del moment en què funcionin els panells d’energia solar, comptabilitzarà també l’electricitat sobrant, que s’injecta a la xarxa de la companyia.

Components secundaris d’una instal·lació fotovoltaica

Però en una instal·lació solar fotovoltaica hi ha, a més, altres components secundaris, per exemple:

 • Estructura de suport de les plaques solars. Construïdes amb materials resistents a la corrosió, proporciona l’ancoratge i l’orientació dels panells solars. A més, es poden instal·lar estructures mòbils que orienten el panell solar al llarg del dia en funció de la posició solar i en maximitzen la producció.
 • Comptador bidireccional. Que permet comptabilitzar l’energia generada juntament amb l’energia consumida de la xarxa, i fer el càlcul per a l’aplicació del balanç net a final de mes.
 • Regulador de càrrega. Controla la quantitat d’energia destinada a les nostres bateries a través dels nostres panells solars.
 • Cablejat de la instal·lació. Estarà format per cables aïllats semblants als utilitzats en la nostra instal·lació de xarxa elèctrica. També ha d’incloure el cable de connexió a terra.

Kits de plaques solars

Com diem, l’autoconsum fotovoltaic proporciona a l’usuari la possibilitat de convertir-se en productor de la seva pròpia energia elèctrica, aprofitant l’energia renovable i inesgotable del sol. Ens permet, per tant, produir energia de manera gratuïta i estalviar en la factura de la llum.

La forma més ràpida, àgil i senzilla de convertir-nos en usuaris d’aquesta mena d’energia és adquirir els anomenats kits de plaques solars d’autoconsum, que permeten generar i consumir electricitat durant les hores en què hi hagi sol.

Un kit solar per a autoconsum engloba tots els components que s’han d’instal·lar per poder produir energia elèctrica a l’habitatge, l’edifici o el solar mitjançant la radiació solar. Els kits solars ja estan a punt per muntar i asseguren la compatibilitat de tots els components que inclouen. De manera que és, possiblement, l’opció més fàcil, ràpida i econòmica per començar a utilitzar l’energia solar. Perquè, a més, en alguns casos és possible fer la instal·lació pel nostre compte i estalviar-nos els costos de l’instal·lador extern. És precisament aquí on radica l’autèntic estalvi respecte a la instal·lació de plaques d’energia fotovoltaica, ja que en aquest segon cas sempre és necessària la instal·lació per part d’empreses professionals i tècnics especialistes, la qual cosa encareix la inversió inicial.

Per entendre què són realment els kits de plaques solars d’autoconsum cal pensar que són sistemes fora de la xarxa elèctrica, que permeten un autèntic autoconsum directe. Aquests kits poden tenir o no bateria. Els kits d’autoconsum amb bateries emmagatzemen l’energia produïda i no gastada, a diferència dels d’autoconsum directe, que generen l’energia que es consumeix de manera immediata pels aparells elèctrics que estiguin connectats a l’habitatge en cada moment. D’aquesta manera, quan les plaques solars estiguin generant electricitat es reduirà la factura de la llum, ja que s’aprofitarà l’energia solar en lloc de fer servir la xarxa elèctrica.

L’autoconsum instantani permet, per tant, que tota l’energia generada sigui consumida per les pròpies càrregues de la instal·lació, sense que s’injecti energia a la xarxa elèctrica. Això ho agilita tot, per la qual cosa permeten adaptar-se a qualsevol mena d’instal·lació, des d’un habitatge fins a una autocaravana. Vegem-ne les diferències en cada cas:

 • Kit solar per a un habitatge aïllat.

Permet proveir d’energia gratuïta aquells habitatges que no poden estar connectats a la xarxa elèctrica per qualsevol motiu, sigui per la seva ubicació o per altres causes. Aquest tipus d’instal·lacions són ideals, per tant, per a habitatges on no hi ha escomesa de xarxa o per als que vulguin desconnectar-se del sistema elèctric i no dependre de les oscil·lacions del preu de l’electricitat.

 • Kit solar per a un habitatge connectat a la xarxa.

També són útils, ja que permeten autoconsumir la nostra pròpia energia durant el dia i vendre els excedents gràcies al fet d’estar connectats a la xarxa elèctrica. Són el format més venut i es recomana per a tota mena d’habitatges que vulguin estalviar en la seva factura de la llum.

 • Plaques solars per a autocaravanes.

Les plaques solars permeten obtenir energia gratuïta sense necessitat de tenir connectada l’autocaravana o el motor encès. S’instal·len en el sostre i gràcies a les bateries els usuaris podran fer servir tots els aparells elèctrics de la caravana independentment d’on estiguin estacionats, perduts en una muntanya o enmig del desert.

 • Kit solar per a una casa de camp amb piscina o regs.

Amb el kit solar es podrà reduir l’energia consumida tant per a regs automàtics com per a piscines. De fet, els kits solars són molt utilitzats per al bombament directe o per al reg solar, ja que permeten transportar l’aigua d’un pou fins a un dipòsit, una plantació o un abeurador per a animals de manera gratuïta durant les hores de sol.

En definitiva, una altra opció a tenir en compte per prendre la decisió definitiva de passar-se o no a l’autoconsum d’energia solar. L’opció cada vegada més neta i barata d’obtenir energia.