Què saps sobre els contractes PPA a la indústria? Tipus i beneficis

28 de juliol de 2023

Què saps sobre els contractes PPA a la indústria? Tipus i beneficis

Els contractes PPA a la indústria han guanyat molta popularitat com una fórmula de negocis d’alts beneficis per a totes les parts. Descobrirem quins són els seus pros i contres, així com la seva aplicació actualment.

A la indústria energètica, els contractes de compra d’energia o Power Purchase Agreements han guanyat popularitat en els darrers anys. Es presenten com una opció rendible i sostenible per a empreses que volen obtenir energia renovable a llarg termini. També són una fórmula que planteja una font d’ingressos molt interessant per a alguns tipus d’indústries.

Aquests acords energètics públics o privats estableixen la compra d’excedents de l’energia produïda des de diferents angles de negoci. Actualment, moltes empreses espanyoles han triat aquest mecanisme com una forma de proveïment segur, fiable i regular.

Per a ambdues parts, comprador i venedor d’energia, els PPA són una garantia de compliment dels acords de subministrament. Addicionalment, moltes empreses han vist en la intermediació una fórmula de negocis sostenible en el temps amb excel·lents rendiments.

No obstant això, hi ha diferents avantatges i desavantatges per a les parts involucrades que cal prendre en consideració. En aquest article, explorarem què són els contractes PPA, els diferents tipus disponibles i els beneficis que ofereixen, tant a les empreses com al medi ambient.

Què és un contracte PPA?

Un contracte PPA és un acord a terminis preestablerts entre un generador d’energia renovable i un comprador d’energia. En general, el comprador és una empresa del sector industrial que té una demanda per fonts d’energia segures i fiables.

En aquests contractes, els generadors es comprometen a subministrar energia renovable a un preu predeterminat durant un període de temps contractual. Mentrestant, els compradors estableixen el compromís de compra per les quantitats i preus fixats a l’acord. Alhora, els intermediaris vetllen pel fidel compliment de la paraula i per la defensa dels drets de les dues parts.

Els contractes PPA a la indústria permeten a les empreses beneficiar-se de l’energia verda. Això s’aconsegueix sense la necessitat d’invertir en la instal·lació i el manteniment de sistemes de generació renovable. A més, aquests contractes solen signar-se a llarg termini per afavorir l’estabilitat i la previsibilitat en els costos energètics.

Així, els PPA poden ser especialment beneficiosos per a les empreses que busquen assegurar-ne la competitivitat a llarg termini. Per als generadors, tenir un comprador constant, segur i fiable crea una satisfacció de l’oferta. Això permet millorar la viabilitat de la inversió amb més previsibilitat de l’amortització d’aquestes inversions en un temps específic.

D’altra banda, els contractes permeten a compradors i venedors tenir un marc legal de garantia jurídica que els protegeix davant de contingències. En molts contractes s’estableixen penalitats per incompliments i maneres de rescabalar danys o perjudicis. Això crea un entorn de seguretat que confereix a aquesta operació més seguretat a curt i llarg termini.

Firma contrato

Tipus de contractes PPA

Hi ha diferents tipus de contractes PPA que s’adapten a les necessitats específiques de les empreses. Cada acord entre empreses estableix diferents necessitats i particularitats especials. El propòsit general és cobrir la majoria d’aquestes particularitats. Alguns dels tipus més comuns són:

  • Contracte PPA físic: En aquest tipus de contracte, el comprador adquireix l’electricitat generada pel projecte d’energia renovable. Alhora, la utilitza per cobrir part o la totalitat del consum energètic.
  • Contracte de PPA virtual (VPPA): En un contracte VPPA, el comprador adquireix els beneficis ambientals associats amb la producció d’energia renovable. Alguns d’aquests beneficis són els certificats d’atributs ambientals, la petjada de carboni i altres beneficis ambientals. Per la seva banda, l’electricitat generada es lliura a la xarxa elèctrica sense que hi hagi necessàriament una fórmula de producció-lliurament entre les parts.
  • Contracte PPA híbrid: Aquest tipus de contracte combina la compra d’energia renovable amb múltiples fonts, com ara la solar i l’eòlica. Permet a les empreses diversificar les fonts d’energia renovable i aprofitar les condicions òptimes de generació de cada tecnologia.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Pros i contres dels PPA

Els contractes PPA ofereixen nombrosos beneficis, tant per a les empreses com pel medi ambient. Compradors i generadors s’uneixen baix un acord de caràcter tècnic, comercial i legal de mutus beneficis. Tot i això, ambdues parts han de comprendre quins són els avantatges i desavantatges inherents als contractes PPA per a la indústria.

Avantatges dels PPA

Alguns dels pros més destacats dels acords de compra d’energia són:

  • Estabilitat de preus: Els contractes PPA permeten a les empreses assegurar preus estables i predictibles a llarg termini. Això pot ser especialment valuós en un context de volatilitat als preus de l’energia convencional.
  • Sostenibilitat i responsabilitat ambiental: En optar per un PPA, les empreses poden demostrar el compromís amb la sostenibilitat. A més, la reducció d’emissions de carboni des d’energies renovables permet obtenir certificacions, subvencions i beneficis fiscals per a les empreses europees.
  • Estalvi de costos a llarg termini: Els PPA ofereixen l’oportunitat d’obtenir energia renovable a preus competitius i potencialment inferiors als de l’energia convencional durant el contracte.

Desavantatges dels PPA

Tot i que són, generalment, beneficiosos per a ambdues parts, també hi ha alguns aspectes a considerar dels PPA industrials:

  • Requisits d’inversió inicial: Tot i que les empreses no necessiten invertir en la infraestructura de generació, poden requerir una inversió inicial per cobrir els costos associats amb el PPA.
  • Durada del contracte: Els PPA són acords a llarg termini, cosa que significa que les empreses s’han de comprometre durant un període específic. Això pot limitar la flexibilitat en termes de canvis futurs a la demanda energètica.
  • Despeses legals: Encara que solen ser baixos, hi ha una sèrie de pagaments legals que s’associen a la signatura de contractes. A més, depenent de les particularitats del contracte, hi pot haver comissions d’intermediació que s’han de sumar a la inversió.

Malgrat els seus desavantatges, els contractes PPA a la indústria ofereixen a les empreses una oportunitat única per accedir a una energia 100% renovable. L’estabilitat de preus i beneficis ambientals a llarg termini són només alguns dels seus avantatges comparatius més grans. Aquests contractes ofereixen una forma rendible i sostenible de satisfer les necessitats energètiques, alhora que promouen la transició cap a un sistema energètic més net.

Si estàs interessat en implementar un contracte PPA a la teva empresa, ACCIONA Energía et pot donar un assessorament especialitzat i solucions personalitzades per a la teva empresa. Com a líder del sector, ACCIONA Energía compta amb un acompanyament tècnic ideal per a les necessitats del teu negoci.