Claus per a un urbanisme resilient i sostenible: Construint comunitats fortes

11 de juliol de 2023

Claus per a un urbanisme resilient i sostenible: Construint comunitats fortes

L’urbanisme resilient és un dels conceptes més moderns i innovadors de l’arquitectura i la planificació urbana actual. Es refereix no només a l’edificació, sinó a la interrelació amb els habitants i l’entorn. Vegem de què es tracta.

Al llarg de la història evolutiva de l’ésser humà, la capacitat d’adaptació a l’entorn ha estat una clau fonamental. Sempre hem viscut en ambients hostils i pels que orgànicament no estem preparats. Però els éssers humans hem sobreviscut gràcies a una capacitat innata, única i meravellosa: la resiliència.

Aquesta característica humana ens ha ensenyat a adaptar-nos a les condicions externes pitjors i sortir sempre airosos. Avui dia, l’urbanisme resilient és una mostra de la capacitat infinita de les societats per millorar-ne la qualitat de vida.

Vegem algunes de les claus més importants sobre aquest corrent que promet ser un factor indispensable en el desenvolupament futur de la societat. També veurem alguns elements de l’energia solar com a part d’aquesta tendència social i arquitectònica tan important.

Planificació a llarg termini i visió holística

La sostenibilitat i el desenvolupament a llarg termini es retroalimenten de manera contínua. No obstant això, requereixen una visió global de tots els elements inherents a l’urbanisme com a fet social i humà. És a dir, per crear un urbanisme resilient i sostenible, hem de considerar tots els habitants, estructures i medi ambient.

En aquest context, les edificacions es dissenyen prenent en consideració una visió holística dels seus habitants i la interacció infraestructural. Des d’aquesta visió es consideren tots els elements que donaran vida a l’edifici a un termini molt més gran del que fins ara es considerava. Les estructures han d’interactuar amb el seu entorn de manera positiva, creant valors progressius de sostenibilitat.

Així mateix, han d’examinar quin serà el benefici per als habitants, la natura i l’ús de l’energia de manera integral. D’aquesta manera, cada edifici se centra en formar part d’un tot amb el mínim impacte i la maximització de la sostenibilitat.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Integració de la planificació urbana i la sostenibilitat

Com veiem, la construcció d’edificis resilients no només crea unitats de desenvolupament urbà per viure, treballar o fer vida social. Cada edificació ha de contribuir individualment al creixement de l’urbanisme resilient.

Com s’aconsegueix aquesta interacció positiva? A partir d’un concepte global que considera cada edifici com a part integral i activa d’una comunitat. L’autogeneració d’energia des de fonts alternatives, com l’energia solar, és una part indiscutible d’aquest procés. Emmarcats dins de comunitats energètiques més àmplies, cada edifici és un centre de producció d’energia que és compartida amb la resta.

Així, es poden generar unitats de producció que es retroalimenten les unes a les altres de manera creixent. Però, dins de tot aquest procés, la consideració de tots els elements passa a ser clau en un desenvolupament urbà sostenible. Vegem com.

Consideració dels factors socials, econòmics i ambientals

Els planificadors de l’urbanisme sostenible creen unitats constructives interactives, més que sòlides estructures estàtiques. Per tant, cada disseny només és una petita part d’un tot que integra la societat, la producció i el medi ambient.

Un edifici sostenible pot generar la seva pròpia energia que serà consumida pels seus habitants de manera òptima. Però, a més, ha de compartir els seus excedents amb la resta de la comunitat per crear un creixement continu.

Addicionalment, l’economia circular s’ha de considerar com a part d’un procés a gran escala que implica barris i poblacions completes. D’aquesta manera, el desenvolupament de l’economia verda genera canvis socioeconòmics a la població sense detriment de l’ecologia. Així, es crea allò que es coneix avui dia com el desenvolupament sostenible. En ell, la producció i la cura ambiental no són conceptes separats i tots dos contribueixen al desenvolupament de la societat.

Infraestructures resilients i eficients

Una estructura resilient és, en si mateixa, una estructura eficient des de diversos punts de vista. En primer lloc, és una estructura el disseny de la qual interromp mínimament l’equilibri natural. Per tant, l’impacte a l’entorn ha de ser mínim.

Però alhora, una estructura d’urbanisme resilient ha de ser un centre de producció que ajudi els altres edificis de manera contínua. Aquest enfocament modular interrelaciona cada edifici amb un conjunt mútuament beneficiós per a totes les parts.

Addicionalment, un edifici que consumeix el mínim genera menys distorsions a l’harmonia dels factors econòmics, socials i ambientals. Per això, des de la taula de dibuix fins a la posada en marxa dels projectes, tots els elements s’adapten a les noves realitats.

Disseny d'infraestructures adaptatives al canvi climàtic

El canvi climàtic és una realitat cada cop més difícil de negar. L’augment de la temperatura global, la petjada de carboni i la contribució al consum de les edificacions són indiscutibles protagonistes.

Per això, el disseny d’estructures que puguin adaptar-se de manera progressiva a les variacions ambientals genera valors positius creixents. Actualment, els dissenys d’edificis amb ventilació i il·luminació natural, factors de regulació tèrmica automàtica i tecnològicament eficients són cada cop més comuns. L’ús i la conservació de l’energia es combina amb sistemes d’autogeneració a partir de fonts alternatives i renovables.

Ús eficient de recursos i energia

Els materials constructius i el disseny arquitectònic s’interrelacionen amb innovacions tecnològiques que permeten maximitzar l’eficiència energètica. A l’urbanisme resilient i sostenible, els edificis consumeixen una fracció de l’energia gràcies a addicions que permeten conservar-la millor.

A més, la creació d’elements d’autoregulació tèrmica, aerotèrmia i sistemes de captació energètica ambiental estalvien energia a una escala superior. Tot això es barreja amb panells solars i sistemes d’autogeneració que cada cop consumeixen menys energia fòssil.

Habitatges assequibles, sostenibles i accessibles

Quan pensem en l’urbanisme resilient, acostumem a enfocar-nos en grans edificis urbans amb dissenys moderns i avantguardistes. No obstant això, la realitat és que el futur de l’urbanisme resilient ha permeat fins i tot els habitatges.

I no només la construcció d’unitats familiars úniques i aïllades. Actualment, les comunitats energètiques i sostenibles d’ús residencial són cada cop més grans i esteses per totes les regions. A Espanya, les comunitats energèticament positives són un nou concepte que cada dia guanya més adeptes.

Plaques solars a habitatges

És impossible pensar en un urbanisme resilient i sostenible sense considerar l’autogeneració fotovoltaica com a motor energètic. L’autoproducció d’electricitat a partir de plaques solars a habitatges és fonamental per aconseguir ciutats verdes i de desenvolupament integral.

Sens dubte, ACCIONA Energía és present en aquesta nova visió urbanística de comunitats autoproductives i independents. Els estudis tècnics personalitzats inclouen dins de les seves anàlisis més profundes la capacitat generadora de cada immoble.

Així mateix, la planificació compassada al creixement urbà compta a cada casa, edifici o indústria com una peça d’un puzle més gran. Les ciutats sostenibles i d’urbanisme resilient han deixat de ser un projecte utòpic per convertir-se en una realitat cada cop més palesa.