Unificar la factura de gas i electricitat: Val la pena?

12 de març de 2024

Unificar la factura de gas i electricitat: Val la pena?

Molts proveïdors d’energia ofereixen la unificació de la factura de gas i electricitat com una alternativa més pràctica i senzilla. Tot i això, molts consumidors no estan al 100% convençuts d’aquesta solució, ja que veuen alguns desavantatges a fer-ho. En vista d’aquestes opinions tan oposades hi ha la pregunta: És convenient unificar les factures de gas i llum en un sol rebut?

El mercat energètic espanyol permet que una mateixa empresa pugui subministrar els serveis d’electricitat i gas a llars i empreses. Aquest esquema de serveis el componen empreses productores, distribuïdores i comercialitzadores d’energia. Un dels avantatges d’aquesta configuració del mercat és que dona a l’usuari la possibilitat d’unificar en un sol rebut els subministraments energètics.

En una mateixa factura, un usuari pot veure tota la informació concernent al seu consum periòdic de gas i energia elèctrica. En conseqüència, pot, en una sola operació, pagar la despesa corresponent al període de lectura dels comptadors. A més, pot unificar l’atenció al client, solució d’incidències i altres serveis amb un sol proveïdor.

Aquesta unificació no és obligatòria, doncs un mateix usuari pot tenir diferents proveïdors de cada servei. Tot i això, per a aquells que han unificat la factura, els beneficis en termes de practicitat i simplificació de tràmits són els més destacats.

Per contra, molts usuaris s’han oposat a unir els rebuts per raons econòmiques i qualitat de servei. D’altra banda, alguns consumidors prefereixen dividir les factures tot i tenir un mateix proveïdor. Aquests usuaris al·leguen diferents raons com la diferència de dates de tall o un control més gran de les seves despeses.

A ACCIONA Energia hem analitzat els pros i els contra de la unificació de la factura d’electricitat i gas. Però abans, vegem-ne alguns elements clau.

Què és la factura unificada?

La factura unificada de gas i electricitat va molt més enllà d’un rebut de cobrament únic per aquests serveis. En realitat, la unificació implica diversos elements extra com ara la fusió del proveïdor o l’habilitació d’un únic compte d’usuari. En termes pràctics, la unificació permet a l’usuari gestionar els seus consums davant d’una sola empresa proveïdora del servei.

Una factura unificada presenta a l’usuari un sol document que conté la informació relativa al consum del període. En un mateix rebut, un client podrà analitzar-ne el consum de gas i llum sense les molèsties de fer-ho en dos documents separats. Però, addicionalment, la factura unificada permet que totes les gestions dels dos serveis siguin tramitades mitjançant un mateix proveïdor.

En la majoria dels casos, el client podrà pagar tots dos serveis en una mateixa operació, a un mateix compte i en un mateix moment. Aquesta acció afavoreix l’estalvi de temps, la comoditat i la gestió financera personal.

Per a molts usuaris, unificar el proveïdor de gas i electricitat permet aprofitar una millor cadena de serveis al client. En general, les empreses proveïdores tenen serveis al client unificats. Així mateix, tenen departaments de solució d’incidències que poden resoldre problemes de qualsevol dels serveis des d’un centre d’atenció únic.

Hi ha una sèrie de beneficis i avantatges que han permès que molts usuaris es decideixin per la unificació de les factures, vegem les més importants:

Avantatges d'unificar la factura de llum i gas

La unificació de la factura de gas i electricitat proveeix una sèrie d’avantatges tècnics, econòmics i de practicitat. Per als qui han fet aquests canvis en la facturació, aquests són els avantatges i beneficis més apreciats:

Simplificació de tràmits

Quan s’unifica la factura de gas i electricitat, es pot simplificar la gestió de les despeses d’energia. En comptes de rebre i revisar dues factures separades, una sola factura resumeix tots els consums. Això pot estalviar molt de temps i esforç en l’administració de les finances personals.

Millora de l'organització

Amb una sola factura, és més fàcil fer un seguiment de les despeses d’energia i planificar el pressupost. El client tindrà una visió més clara de quant gasta en total i podrà identificar possibles àrees d’estalvi o reducció de consum.

Fogones

Descomptes i serveis afegits

Algunes companyies ofereixen descomptes o promocions especials per unificar la factura de gas i electricitat. Això es pot traduir en estalvis addicionals, especialment a llarg termini.

Menors probabilitats d'oblits en el pagament

En rebre una sola factura, es redueix el risc d’oblidar pagar una de les factures i enfrontar recàrrecs per pagaments endarrerits. Això permet mantenir els comptes al dia de manera més efectiva i evitar sorpreses desagradables als estats financers.

Per descomptat, aquests avantatges no són percebuts així per tots els usuaris. Hi ha qui considera que es perden oportunitats de tarifes o la possibilitat de triar un proveïdor millor si s’unifica el servei. Vegem què opinen els que es mantenen al model de les factures separades:

5 raons per separar les factures d'energia

Unir les factures de llum i gas no és pas obligatori a Espanya. Fins i tot, les empreses que tenen tots dos subministraments no obliguen els seus clients a fusionar els rebuts com a requisit indispensable. Molts usuaris, tot i tenir un mateix proveïdor de gas i electricitat, prefereixen llegir i analitzar el consum per separat.

Encara que impliqui dos pagaments independents, en dates diferents i a diferents comptes, molts usuaris mantenen dos rebuts de consum. Aquestes són algunes de les raons per les quals aquests clients prefereixen rebre dues factures diferents:

1. Dificultat per comparar preus

Amb una factura unificada, en alguns casos pot resultar més difícil comparar els preus i les tarifes de gas i electricitat per separat. Això pot dificultar la identificació de possibles estalvis en triar diferents proveïdors per a cada servei. En alguns casos, les factures unificades són més resumides i no tenen una descripció més gran del consum.

2. Pèrdua de flexibilitat

Unificar la factura pot limitar la capacitat per canviar de proveïdor o negociar tarifes més favorables individualment per al gas i l’electricitat. Això pot ser una pèrdua de flexibilitat en la gestió dels serveis energètics.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

3. Dependència d'un proveïdor

Dependre d’un únic proveïdor per a ambdós serveis pot augmentar la vulnerabilitat davant de possibles problemes de subministrament o interrupcions en el servei. Si sorgeix algun inconvenient amb el proveïdor, afectarà tots els serveis energètics simultàniament.

4. Tarifes combinades

En alguns casos, les tarifes combinades per a gas i electricitat poden resultar més cares que les tarifes individuals ofertes per diferents proveïdors. És important comparar amb cura els preus totals abans de prendre una decisió.

5. Pèrdua d'oportunitats de serveis

Al mercat energètic espanyol, la competència entre empreses productores, comercialitzadores i distribuïdors és oberta i, de vegades, ferotge. Les empreses tracten per molts mitjans convèncer la quantitat més gran de clients que són la millor opció. En aquest procés, el beneficiat més gran és el client final, doncs pot aprofitar avantatges en preus, serveis o promocions.

Quan s’unifica el proveïdor, es poden perdre aquestes oportunitats a cada servei individual. Addicionalment, algunes empreses estableixen períodes de permanència o penalitats per canvi de proveïdor. Cosa que dificulta el canvi sense afectar tots els serveis associats.

Com hem pogut veure, cada avantatge i desavantatge té un argument sòlid que la recolza. Cada raó pot tenir més o menys pes en la decisió individual i s’ha d’adaptar a les condicions, objectius i particularitats de cada usuari. A ACCIONA Energia, creiem en el poder de decisió de l’usuari com a únic element vàlid a l’hora de decidir la seva metodologia de subministrament, facturació i pagament.

Per això els nostres sistemes de gestió de serveis s’adapten perfectament a les condicions de cada client. Els nostres clients poden decidir i canviar de decisió al llarg del contracte de la manera més personalitzada del mercat actual.