Quina energia és més segura i saludable?

6 d'abril de 2022

Quina energia és més segura i saludable?
Quina energia és més segura i saludable?

Si fixem la mirada en l’impacte que tenen les fonts d’energia en el planeta i la salut de les persones, l’energia solar destaca per ser la font amb els millors resultats en relació amb la mortalitat, contaminació i emissions de gasos. 

L’accés a l’energia és fonamental per al desenvolupament de les societats. La trobem en tots els aspectes de la nostra vida: des de fer-la servir en forma d’electricitat a les nostres llars o a les indústries fins en forma de carburant que ens permet desplaçar-nos i alimentar grans maquinàries de producció.

Si l’OMS ha proposat pel Dia Mundial de la Salut centrar l’atenció en la interconnexió entre el medi ambient i la salut, nosaltres hem volgut preguntar-nos: quines conseqüències tenen les diferents fonts d’energia pel que fa a seguretat i salut?

En l’actualitat, el sistema energètic mundial continua dominat pels combustibles fòssils, la biomassa tradicional, l’energia hidroelèctrica i l’energia nuclear. No obstant això, les energies renovables, com la solar i l’eòlica, estan creixent i esperem que exerceixin un paper cada vegada major en els nostres sistemes energètics en les pròximes dècades. 

Respecte a l’impacte que tenen les diferents fonts d’energia sobre la salut i el medi ambient, l’informe d’Our World in Data ha considerat els següents aspectes:

 

 

Pol·lució de l’aire

Com a mínim 5 milions de persones moren prematurament cada any a causa de la pol·lució de l’aire, causada en la seva majoria per combustibles fòssils i la crema de biomassa. 

 

Accidents 

S’han inclòs accidents durant la mineria i extracció de combustibles (carbó, urani, metalls rars, petroli i gas) i durant el transport de matèries primeres i la infraestructura i construcció d’una planta d’energia. 

 

Emissió de gasos d’efecte hivernacle

Els combustibles fòssils són la principal font d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. El 87% de les emissions de 2018 procedien dels combustibles fòssils i la indústria.

Totes les fonts d’energia tenen efectes negatius, però difereixen en gran manera en la seva magnitud. Com hem pogut veure, l’energia nuclear, l’eòlica, la hidroelèctrica i especialment la solar, són les energies més segures en termes d’accidents i contaminació atmosfèrica i són opcions de baixa emissió de carboni.

Així i tot, encara representen una part molt petita del consum energètic mundial, menys del 10% de l’energia primària. Per això, i des d’un punt de vista de la salut humana i mediambiental, és important buscar alternatives als combustibles fòssils que ens permetin una millor convivència amb el medi ambient. L’energia solar fotovoltaica permet tant a famílies com a empreses generar energia a partir d’una font infinita i gratuïta, a més de ser autosuficients.