Què és l’energia solar fotovoltaica?

14 de maig de 2020

Què és l’energia solar fotovoltaica?

Què és l’energia solar fotovoltaica?

L’energia solar fotovoltaica és una font d’energia alternativa i d’origen renovable perquè prové de la llum solar transformada en electricitat. L’ús del terme fotovoltaic té l’origen al Regne Unit, si bé va ser el francès A.E. Becquerel qui va descobrir l’efecte fotovoltaic el 1838. El seu significat deriva dels termes grecs phos (llum) i -voltaic, per la relació amb l’electricitat i en homenatge al físic italià Alejandro Volta qui, entre altres troballes, va descobrir la pila elèctrica.

L’energia solar sempre ha estat present en la vida del planeta, és indispensable per a la nostra existència i la humanitat ha fet un llarg recorregut en la història de l’aprofitament d’aquesta font inacabable de llum que comença l’any 400 a. C., època en què els grecs dissenyaven els seus habitatges de manera que aprofitessin al màxim la llum solar (energia solar passiva).

De l’energia solar tèrmica, que va tenir el seu auge al segle XVIII, passem a l’actual energia fotovoltaica.

Com funciona l’energia solar fotovoltaica?

L’efecte fotovoltaic o fotoelèctric és la base d’aquesta mena d’energia: consisteix a transformar l’energia solar en energia elèctrica per mitjà de semiconductors, coneguts popularment per cèl·lules fotovoltaiques. Els panells solars, formats de cèl·lules, són les superfícies de recollida de la llum del sol, i són les cèl·lules solars les responsables d’absorbir els fotons –un tipus de partícula del raig solar– i emetre electrons.

Les cèl·lules fotovoltaiques acostumen a estar elaborades a base de silici, conductor de corrent. Perquè tot això passi, necessiten captar la radiació solar al màxim d’hores diàries, i, tot i que és evident, com més panells, més generació d’electricitat.

La clau és que aquest corrent continu s’ha de convertir en corrent altern per ser apte per al consum a la llar, i la qüestió està en el seu emmagatzematge.

Com s’emmagatzema l’energia solar fotovoltaica?

Segons els experts, el nostre planeta rep 10.000 vegades més energia solar de la que es necessita per al consum humà. Tant l’ús d’aquesta energia com el seu emmagatzematge han estat les grans qüestions dels últims segles.

Al principi tota energia no consumida a l’instant es perdia; gràcies a la tecnologia s’ha pogut resoldre la problemàtica mitjançant, per exemple, les bateries solars. La seva funció és transformar l’energia emmagatzemada en electricitat. Estan compostes de cel·les electroquímiques que s’ocupen de guardar tota l’energia sobrant i mantenir-la a punt per al subministrament a les instal·lacions.

Quins beneficis té l’energia solar fotovoltaica?

L’energia solar fotovoltaica és neta, fiable i una de les energies renovables actualment més beneficioses. És una font d’energia infinita i no contaminant, renovable, es pot dimensionar (des d’habitatges domèstics fins a plantes industrials), no contamina, és apta per a punts aïllats, zones rurals o de difícil accés, fomenta l’ocupació local i contribueix al desenvolupament sostenible.
Entre altres, l’autoconsum té molts avantatges tant econòmics com socials i mediambientals.

Quines aplicacions té l’energia solar fotovoltaica?

Principalment el seu ús és el de generar energia elèctrica i acostuma a diferenciar-se en dos grans grups de sistemes: connectats a la xarxa elèctrica i aïllats d’aquesta.

En el cas de zones connectades sol aplicar-se per raons d’estalvi i sostenibilitat. En el segon cas, les seves aplicacions més comunes són:

  • Senyalització i comunicacions (carreteres, repetidors, navegació aèria i marítima…)
  • Enllumenat públic (carrers, monuments, estacions)
  • Sistema de depuració d’aigües
  • Aplicacions agrícoles i ramaderes
  • Electrificació d’habitatges en zones aïllades (sense xarxa elèctrica)

Quin impacte ambiental té l’energia solar?

Potenciada especialment després de la Guerra del Golf, aquesta energia és una de les energies renovables més preuades, ja que és una font inesgotable, enfront dels combustibles fòssils (petroli).

Es genera energia elèctrica directament a partir de la llum del sol, sense requerir cap mena de combustió, i s’evita pol·lució tèrmica o emissions de CO₂, totes dues afavoridores de l’efecte d’hivernacle.

El principal element de les cèl·lules solars és el silici, del qual es requereix una quantitat no significativa, i al seu torn aquest prové de la sorra, que es troba en quantitat abundant.

No produeix abocaments ni elements contaminants, no té incidència sobre el sòl (característiques fisicoquímiques), no erosiona, no altera aigües superficials ni aqüífers, té una nul·la repercussió sobre la vegetació i en els animals (elimina línia elèctrica, la qual cosa beneficia sobretot les aus).

Quant a la població, l’energia solar fotovoltaica no emet soroll, suposa un clar avantatge enfront dels generadors d’electricitat necessaris en zones rurals o aïllades de la xarxa elèctrica.

La necessitat de sòl per a instal·lacions de sistemes fotovoltaics és de dimensió mitjana i en qualsevol cas no suposa un impacte rellevant, a banda del fet que es poden instal·lar en teulades d’edificis i habitatges, i reduir encara més l’ocupació de superfície. Són fàcilment integrables en els entorns amb habitatges, de manera que se’n minimitza l’impacte visual.

Finalment, els sistemes d’energia solar fotovoltaica són fàcils d’instal·lar i aporten un estalvi econòmic des del primer dia.

El càlcul de superfície de panells solars i de bateries solars l’han de fer professionals per poder garantir tant la correcta instal·lació com la dimensió òptima en cada cas.