Pot reduir el microinversor el risc d’incendi de panells solars?

17 de novembre de 2022

Pot reduir el microinversor el risc d’incendi de panells solars?

El microinversor és un dels equips més importants dins de tot el sistema d’autogeneració i autoconsum solar. A més de les característiques tècniques, el microinversor redueix significativament els riscos d’incendi als panells solars.

Com és lògic, moltes persones pateixen pel fet que la instal·lació dels panells solars pugui incrementar els riscos d’incendi a la seva llar. Així doncs, que hi hagi la mínima possibilitat que els panells solars s’escalfin tant que puguin calar foc a les teulades, aquesta és una preocupació més que raonable.

Tot i això, aquesta preocupació ha estat basada dins una sèrie de supòsits que romanen molt lluny de la realitat. Addicionalment, el risc d’incendi es pot veure minimitzat gràcies a l’acció del microinversor al mateix sistema.

Aquest equip senzill de funcionament és imprescindible a qualsevol tipus d’instal·lació fotovoltaica domèstica o comercial per a convertir el corrent continu en corrent altern. Generalment, s’instal·la sota els panells amb la finalitat de transformar l’energia transmesa als nostres endolls.

Dit això, el microinversor actua com un element de seguretat i transforma l’energia captada pels panells en un tipus de corrent molt més segur. Addicionalment, aquests equips protegeixen tot el sistema de sobrecàrregues o alteracions que puguin comprometre la seguretat general.

Els microinversors es dissenyen per a instal·lar-se a llocs externs i resisteixen eficaçment l`acció corrosiva d’ elements naturals com la pluja o la humitat. A més, permeten minimitzar el sobreescalfament de tot el cablatge o d’ altres elements del sistema d’autogeneració de manera eficient i fiable.

Vegem ara com el microinversor és l’element de protecció contra incendis accidentals més important dins un sistema fotovoltaic. De la mateixa manera, analitzarem algunes de les causes d’incendis més freqüents als sistemes d’autogeneració i com així podem evitar-les.

 

¡Ahorra cada mes en tu factura de electricidad con la instalación de placas solares!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Què fa un microinversor solar?

Per a comprendre la funció principal d’un microinversor, hem d’analitzar, en primer lloc i breument els tipus de corrent elèctric que podem consumir a casa nostra. En termes generals, existeixen dos tipus de corrent: el corrent continu (CC) i el corrent altern (CA).

A Espanya, així com a la majoria dels països europeus utilitzem un tipus de corrent altern de 220 volts. L’energia captada pels panells solars és un tipus de corrent continu i necessita transformar-se pel consum.

Aquesta conversió o inversió de corrent garanteix que l’energia que arriba a casa pugui ser adaptada als nostres equips i sistemes d’il·luminació. Aquesta transformació es fa de manera permanent per part del microinversor i és la garantia de seguretat més gran de tot el sistema.

Els microinversors es connecten directament als panells amb la finalitat de transformar de manera immediata el corrent capturat. Aquesta energia es transmet per un sistema de cablatge a bancs d’acumulació o directament a casa.

De la mateixa manera, la inversió de corrent al punt de captació permet eliminar el risc de sobrecàrregues o sobreescalfament del sistema. Aquestes són, usualment, dues de les causes més freqüents en relació amb incendis en sistemes elèctrics a tot el món.

Sense el microinversor, el corrent transmès des dels panells cap als nostres endolls no tindria ni l’estabilitat ni la seguretat del corrent altern. Això podria augmentar significativament els riscos de danys permanents als nostres equips i fins i tot augmentar les probabilitats d’incendis.

I doncs, es pot incendiar un panell solar?

Si parlem amb qualsevol expert dins l’àmbit de protecció i prevenció de riscos, ens diria segurament que no hi ha sistemes 100% segurs. Tot i això, els sistemes d’autogeneració i autoconsum fotovoltaics es troben dins dels més segurs del món.

Gràcies al microinversor i als equips que regulen la intensitat, tensió i altres elements elèctrics fonamentals, podem comptar amb una energia neta i molt segura. Tot i això, hi ha riscos d’incendi que cal considerar amb la finalitat de prevenir-los i actuar en conseqüència.

Dins les estadístiques d’incendis a les llars els panells solars no tenen una incidència superior a qualsevol altre element constructiu. Tot i això, segons els experts, la manipulació equivocada d’elements elèctrics com ara endolls o fusibles és una de les deu primeres causes d’incendis domèstics.

Mites i realitats sobre els incendis per panells solars

En aquest context, un dels mites més difosos és que els panells poden generar un efecte lupa sobre la teulada. En conseqüència, segons aquest mite, els raigs del sol concentrats poden calar foc a les llosetes asfàltiques, fulles seques o altres objectes.

La realitat, és però, ben diferent. Els panells solars distribueixen l’energia solar a la seva superfície mitjançant una sèrie de cel·les que absorbeixen aquesta energia i la transformen en electricitat. Les plaques són 100 % opaques a la part inferior i en comptes d’augmentar la incidència solar creen ombra, cosa que manté fresca la teulada.

Un altre mite molt freqüent és que els bancs de bateries es poden sobrecarregar, generar excés de calor i de retruc incendiar-se. D’igual manera, la realitat es desdiu d’aquest mite perquè gràcies als sistemes de seguretat, les bateries tenen una sèrie de mecanismes de protecció addicionals.

Les instal·lacions casolanes, improvisades o fetes per persones no especialitzades els manca sovint, d’una protecció adequada. És per això que els experts en seguretat recomanen fer sempre instal·lacions de la mà d’ empreses especialitzades.

Els estudis tècnics previs, a la preparació dins l’àrea d’instal·lació i a la utilització d’equips de seguretat com ara els microinversors garanteix la seguretat del sistema. L’elecció de materials i equips de més qualitat genera una protecció ideal per a la teva llar i oficina.