El paper de les comunitats solars a la transició energètica a Espanya

25 de juliol de 2023

El paper de les comunitats solars a la transició energètica a Espanya

Les comunitats solars són un dels pilars més importants a la transició cap a una energia més neta, eficient i econòmicament sostenible. Constituir una comunitat energètica és una opció cada cop més viable a Espanya, vegem algunes consideracions importants.

Actualment, la transició energètica cap a fonts renovables s’ha tornat una prioritat a tot el món i Espanya no n’és l’excepció. En aquest context, les comunitats solars estan emergint com a actors clau en la generació i el consum d’energia neta.

Així mateix, cada cop més veïns a Espanya s’estan unint al voltant d’un objectiu comú: Crear comunitats mútuament beneficiades. Aquest fenomen no ha estat casual o impulsat només perseguint un fi econòmic. Les comunitats energètiques s’uneixen per un propòsit multifactorial.

A més de l’evident estalvi dels pagaments individuals de les factures d’energia, les comunitats solars creen una sinergia positiva. De la mateixa manera, creen elements de sostenibilitat que se sumen per generar un entorn ecològicament amigable i de més beneficis per a tota la població.

Des de la UE i recolzat pels governs locals, s’estan generant cada cop més polítiques d’estímul per facilitar la creació de comunitats solars. Els projectes com el Programa Horitzó Europa impulsen les noves tecnologies i la formació de comunitats energètiques amb base a l’energia solar.

Però a més, els països europeus, incloent-hi Espanya, hi són reduint les barreres legals per constituir aquestes comunitats. Alguns d’aquests projectes estan avui en plena operativitat i s’ha determinat que són un pilar crucial per a la transició del consum energètic espanyol.

És fonamental explorar el paper que tenen aquestes comunitats a la transició energètica a Espanya. Per això, és crític analitzar-ne la constitució, el marc legal que les dona suport, així com el present i futur d’aquestes iniciatives al país.

Com es constitueix una comunitat energètica?

Una comunitat energètica es forma quan un grup de persones s’uneixen amb l’objectiu comú de generar i consumir energia solar de manera col·lectiva. Aquestes comunitats poden estar compostes per veïns d’un edifici, habitants d’un barri o propietaris d’habitatges dispersos geogràficament.

La constitució d’una comunitat energètica implica la signatura d’acords de col·laboració. D’aquesta manera, s’estableixen les responsabilitats i els drets de cada membre. A més, es defineix com es durà a terme la producció i la distribució de l’energia solar. D’altra banda, cal una infraestructura adequada, com ara la instal·lació de plaques solars en sostres compartits o en terrenys comunitaris.

Addicionalment, les comunitats energètiques han de complir una sèrie de requisits legals per a la constitució. Aquests requisits s’estableixen en un marc legal que fixa les normes que han de seguir les comunitats i els seus membres.

Trabajador placa solar

Marc legal de les comunitats energètiques a Espanya

A Espanya, les comunitats energètiques estan regulades pel Reial decret llei 23/2020, que estableix el marc legal per al seu desenvolupament. Segons aquesta normativa, les comunitats energètiques poden operar sota diferents models, com ara:

  • 100% Autoconsum col·lectiu on els participants consumeixen la totalitat de l’energia generada.
  • Producció i venda d’excedents a la xarxa elèctrica pública.

Un cop establerts els objectius, nombre de membres, àmbit geogràfic i altres elements, cal crear una figura jurídica de protecció. És a dir, els veïns s’han d’agrupar en una entitat jurídica que els representi com a associacions, cooperatives, fundacions o altres tipus d’organitzacions. Aquesta entitat serà, a partir de la seva creació, qui gestionarà tots els elements associats a la producció, el consum, la venda d’excedents i les responsabilitats legals.

D’altra banda, les comunitats energètiques hauran de nomenar representants legals i administradors dins dels seus membres. Amb una figura jurídica molt semblant a les comunitats i associacions de veïns, aquesta administració pot ser compartida entre els socis.

La llei no estableix una administració especial per a les comunitats energètiques. Pel que, la gestió de cada comunitat queda regida pels preceptes establerts al Codi Civil i la Llei d’Associacions.

A més, l’entitat jurídica serà l’encarregada de vetllar pel compliment de les normes pròpies i d’establir les contractacions. D’aquesta manera, tots els membres deleguen la responsabilitat de la gestió als seus representants sota els seus propis criteris.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

El present i futur de les comunitats energètiques espanyoles

Actualment, a Espanya hi ha nombroses comunitats energètiques solars que estan operatives i generen beneficis, tant ambientals com econòmics. Aquestes iniciatives estan demostrant que és possible una transició cap a un model energètic més sostenible i descentralitzat.

El futur de les comunitats energètiques a Espanya és prometedor. S’espera un increment, tant al nombre com a la mida d’aquestes comunitats. Igualment, s’estima una integració més gran amb tecnologies com l’emmagatzematge d’energia i la gestió intel·ligent de la demanda.

Addicionalment, s’han creat una sèrie d’incentius i suports financers per part de les administracions públiques. Aquestes mesures d’estímul podrien impulsar encara més el desenvolupament i la consolidació de les comunitats solars a Espanya.

En conclusió, les comunitats solars tenen un paper crucial en la transició energètica d’Espanya. Aquestes iniciatives fomenten la participació ciutadana, la generació distribuïda i l’ús d’energia renovable. Per tant, cada comunitat contribueix a reduir el canvi climàtic i a construir un sistema energètic més sostenible.

Amb un marc legal establert i un futur prometedor, les comunitats energètiques es presenten com una alternativa sòlida i efectiva per transformar el sector energètic a Espanya.

ACCIONA Energía, com líder al mercat d’energia fotovoltaica, dóna suport i promou el desenvolupament de les comunitats energètiques a Espanya. Creiem fermament el poder de l’energia solar per impulsar la transició cap a un futur més net i sostenible. Amb l’estudi tècnic i l’acompanyament més personalitzat del mercat, la teva comunitat es pot convertir en una comunitat solar de molts beneficis per a tots.