Comercialitzadores de llum: Què són i com funcionen?

28 d'abril de 2023

Comercialitzadores de llum: Què són i com funcionen?

Les comercialitzadores de llum creen beneficis per al consumidor amb tarifes que optimitzen el consum i, per tant, el pressupost familiar. A l’autogeneració i autoconsum solar les comercialitzadores d’electricitat són una part fonamental del mercat energètic. Anem a veure com funcionen.

El mercat energètic és molt més complex del que sembla, dins d’aquest mercat, les comercialitzadores de llum són un pilar fonamental. Aquestes empreses gestionen la compra i venta d’energia, creant valor per als consumidors amb tarifes més competitives i d’un benefici major.

Les comercialitzadores d’electricitat creen un model que els hi permet comprar energia de productors i vendre-la al mercat minorista. Les fluctuacions del mercat energètic i els contractes de subministraments creen condicions positives per al consumidor final.

L’alliberació del mercat energètic, en països com Espanya, ha permès l’aparició d’empreses comercialitzadores amb efectes positius per als usuaris. Encara que la producció i distribució poden funcionar sota tercers, les comercialitzadores de llum gestionen les tarifes amb una major competitivitat.

Aquest tipus de sistemes ha funcionat de manera positiva al mercat tradicional d’energia des de fonts convencionals. Però, amb el creixement de les energies alternatives, com l’energia solar, sorgeix un nou espai per a noves empreses comercialitzadores d’electricitat.

La capacitat de particulars i empreses de generar excedents reintegrables a la xarxa pública crea les condicions ideals per a millorar els beneficis generals. En aquest sentit, les comercialitzadores de llum del mercat d’energia fotovoltaica, com ACCIONA Energía, donen unes millors condicions per a productors privats i consumidors.

Funcions i serveis de les comercialitzadores de llum

Les comercialitzadores d’energia ofereixen diferents plans de tarifes, descomptes, promocions i serveis addicionals amb majors beneficis. Des del punt de vista del consumidor, aquesta optimització del pagament per energia redueix la despesa i maximitza l’estalvi.

Comprendre com funciona el mercat energètic ens pot ajudar a entendre millor la manera com les comercialitzadores optimitzen el consum elèctric. A més a més del consumidor final, el mercat energètic està format per tres grans tipus d’empreses:

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Productors d’energia

Un productor d’energia és una empresa que s’encarrega de generar electricitat des de diferents fonts. La generació convencional prové de la transformació d’energies tèrmiques, mecàniques o nuclears en electricitat.

Moltes d’aquestes centrals elèctriques generen l’energia a través de generadors alimentats amb combustibles fòssils, carbó o utilitzant l’energia hídrica. Altres plantes transformadores utilitzen l’energia nuclear com a font de generació d’energia elèctrica.

No obstant això, als últims anys, l’expansió d’energies de fonts renovables com eòlica, solar o de biomassa ha creat noves productores. Dins d’aquest esquema, la capacitat de particulars i empreses privades per a generar electricitat excedent ha creat nous actors al mercat. En l’actualitat, qualsevol habitatge pot crear excessos d’energia que poden reingressar al sistema d’ús públic.

Distribuïdores

Les característiques de les empreses distribuïdores poden simplificar-se com aquelles que porten electricitat des del productor fins al consumidor. En alguns casos, les empreses productores tenen els seus propis sistemes de distribució, però en mercats oberts, com l’espanyol, poden ser empreses totalment diferents.

Les empreses distribuïdores compten amb xarxes de cablejat, estacions d’emmagatzematge, distribució, comptadors i subministradors d’energia. Aquestes empreses són una part fonamental del sistema i cobren per aquests serveis a productors i consumidors.

Comercialitzadores

L’obertura del mercat energètic ha fomentat el creixement d’empreses que s’encarreguen de comprar i vendre energia. Les comercialitzadores compren electricitat a productors i, fent servir sistemes de distribució, poden portar-la fins als consumidors.

El propòsit de les comercialitzadores és gestionar el consum mitjançant la fluctuació de les tarifes amb diferents tipus de contractes. Un consumidor pot escollir entre contractes de mercat lliure amb tarifes variables o contractes regulats amb tarifes planes.

Avantatges i inconvenients de les comercialitzadores de llum

L’obertura dels mercats ha creat un entorn que ha obert la competitivitat, creant més opcions per al consumidor. El consumidor final pot triar entre diferents empreses que competeixen amb millors serveis i tarifes.

Hi ha alguns inconvenients amb les comercialitzadores, com una major complexitat a l’elecció de tarifes o la falta de control en la qualitat del subministrament. Però, les comercialitzadores creen més avantatges que desavantatges per al consumidor. Algunes de les més notables són:

  • Majors opcions a l’elecció de tarifes.
  • Major competitivitat al mercat amb millors opcions de preus, majors i millors serveis al consumidor.
  • Servei personalitzat.
  • Ús de l’energia provinent de fonts renovables com l’energia fotovoltaica.

L’ús d’energies alternatives dins del sistema de comercialització té majors avantatges en preus, eficiència i sostenibilitat del servei. La reducció de la petjada de carboni i una millor contribució a la conservació ambiental és una de les millors avantatges de les comercialitzadores de llum.

ACCIONA Energía: Rendiment personalitzat i amb la màxima eficiència

Les empreses comercialitzadores d’electricitat, com ACCIONA Energía, fomenten l’ús d’energia solar fins i tot per aquells consumidors que no tenen instal·lacions d’autogeneració. En un mercat obert amb sistemes de PPA (acords de compra d’energia) ACCIONA Energía genera millors condicions per a productors i consumidors.

Cada habitatge i cada teulada pot generar excedents d’energia amb amplis beneficis econòmics per a particulars i empreses. ACCIONA Energía optimitza les tarifes de compra d’energia d’aquests petits productors amb la major suma de rendiments individuals.

Al mateix temps, el subministrament d’energia provinent de fonts fotovoltaiques crea millors tarifes per al consumidor final. Amb serveis personalitzats i una major cadena de valor, el consum d’aquest tipus d’energia redueix significativament el cost de l’energia.