Certificat de Qualitat d’Empresa Instal·ladora d’Autoconsum

23 de febrer de 2022

Certificat de Qualitat d’Empresa Instal·ladora d’Autoconsum

El segell de qualitat engloba la instal·lació de sistemes solars fotovoltaics per autoconsum en el sector industrial, comercial i residencial. L’auditoria i certificació està liderada per la prestigiosa empresa d’inspecció i verificació suïssa SGSEl seu objectiu és donar garanties que li permeten dissenyar i instal·lar amb èxit una instal·lació fotovoltaica.

ACCIONA Energía, segell de qualitat d'empresa instal·ladora d'energia solar fotovoltaica

El Segell de Qualitat per a Empreses Instal·ladores de Fotovoltaica per Autoconsum ha sigut elaborat i promogut per la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF). La UNEF és la principal associació del sector fotovoltaic a Espanya, amb representació de més de 640 empreses, el que suposa aproximadament el 90% d’activitat del sector energètic fotovoltaic. Estem parlant llavors, d’una entitat que és a la pràctica totalitat la portaveu de la indústria.

 

La certificació del Segell UNEF de qualitat en la instal·lació de sistemes fotovoltaics d’autoconsum, s’aconsegueix després de superar una exigent avaluació i auditoria d’acord amb uns paràmetres de qualitat que es descriuen a continuació:

Requisits per a ser una empresa amb segell de qualitat

1. Requisits quant a personal

L’empresa ha de donar evidències que disposa d’un equip d’enginyers i instal·ladors organitzats amb capacitat suficient per a dur a terme totes les activitats necessàries per dissenyar i executar amb èxit una instal·lació fotovoltaica. Això implica disposar de personal propi amb certificats de qualificació individuals en baixa tensió (ICT-BT-03) i un equip preparat i qualificat d’instal·ladors, que a més a més, han d’haver superat amb èxit una formació específica en instal·lacions fotovoltaiques.

2. Requisits quant als equips de medició i altres mitjans:

L’empresa ha de donar evidències que disposa dels mitjans materials adequats per dur a terme amb èxit no només la instal·lació fotovoltaica en si, sinó l’anàlisi i validació dels paràmetres elèctrics més importants del sistema, que garanteixen una correcta instal·lació. Això implica disposar d’eines i equips de mesura, tant elèctrics com específics per instal·lacions fotovoltaiques, amb un procediment associat per la seva calibració periòdica.

3. Requisits quant a la seguretat i salut laboral

L’empresa ha de demostrar que es duu a terme una correcta implantació dels requisits de prevenció de riscos laborals, de seguretat i salut, control d’EPIs (equips de protecció individual) i formació relatius a la seguretat laboral per al personal. És rellevant destacar l’alta importància d’aquest requisit de seguretat laboral en una instal·lació fotovoltaica, ja que es realitzen treballs associats a teulades i terrats: els EPIs correctes, una línia de vida ben instal·lada, etc. són part indispensable en un procés d’instal·lació en altura.

4. Requisits referents a l'empresa

L’empresa ha d’estar correctament habilitada com a empresa instal·ladora d’acord amb el Reial Decret 842/2002, alhora de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional que cobreixi els possibles danya en la prestació de serveis de com a mínim 6000.000€. També se li requereix a l’empresa disposar  d’un sistema de control documental adequat per al registre i gestió de les instal·lacions, on es tingui sota control la documentació generada tant en l’àmbit tècnic com en els tràmits administratius associats a aquesta. 

5. Atenció al client i disseny de propostes:

L’empresa ha de demostrar un control exhaustiu de les dades personals dels seus clients en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), així mateix com informar el client, en la fase inicial del projecte, de les possibilitats i característiques de la instal·lació fotovoltaica que es durà a terme. 

A més a més, l’empresa ha de donar evidències que es duu a terme un estudi personalitzat per a cada client, analitzant els consums elèctrics, característiques de la coberta, terrat, teulada o superfície per dimensionar, d’acord amb l’estudi esmenat, la instal·lació que millor s’adapti a les necessitats del client. 

Alhora, cal disposar del software necessari per a dur a terme simulacions predictives de la producció energètica esperada durant tot el cicle de vida de la instal·lació. D’altra banda, els components seleccionats per la instal·lació (panells fotovoltaics, inversors, estructures, etc.) han de complir amb les directives, normatives i certificats mínims exigibles.

 

De la mateixa manera, l’empresa ha de tenir els mecanismes i documentació adequada per informar el client sobre els tràmits administratius necessaris, possibles necessitats de manteniment de la instal·lació i la rendibilitat econòmica inclosa l’amortització.