Com calcular la quantitat de plaques solars per a la teva casa?

5 d'abril de 2023

Com calcular la quantitat de plaques solars per a la teva casa?

¿Quantes plaques solars necessito a la meva llar? Aquesta és una de les preguntes més freqüents entre els nostres clients. Calcular la quantitat de plaques solars necessàries per a la teva casa depèn de molts factors. Vegem els més importants!

Calcular la quantitat de plaques solars que necessita un projecte d’energia fotovoltaica és un procés que involucra molts elements. És fonamental fer una sèrie d’anàlisis tècniques i de consum per a determinar la quantitat òptima de panells en un immoble.

La inversió requerida per a comprar cada panell i la capacitat de generació d’energia són dos dels punts més importants. No obstant això, les condicions estructurals de l’habitatge, l’espai disponible, els elements de barrera i la localització del projecte també influeixen directament.

De la mateixa manera, les necessitats energètiques actuals s’han de contrastar amb les projeccions de creixement en el curt i llarg termini. Tot això, sense contar que les regulacions locals i altres factors externs influeixen en el càlcul.

Per tant, fer un càlcul exacte ha de passar per una valoració d’una sèrie de condicions que són particulars en cada cas. Així i tot, existeixen diferents eines que els permeten als usuaris estimar les seves pròpies necessitats abans d’analitzar el projecte.

La calculadora solar de ACCIONA Energía és una de les eines disponibles en el mercat amb majors variables d’anàlisis. En molt pocs segons, qualsevol usuari pot saber quantes plaques solars necessita de manera precisa i 100% gratuïta.

Vegem algunes de les consideracions més importants per a calcular les plaques solars necessàries en un projecte. Avaluarem els principals elements i com optimitzar els seus beneficis.

Càlcul de plaques solars: Els factors externs

A diferència de molts països europeus, Espanya té una posició geogràfica privilegiada amb una de les majors incidències solars mundials. Així i tot, cada comunitat autònoma i cada localitat té diferents condicions que han de considerar-se per al càlcul de les plaques solars.

La localització i orientació de les plaques incideix en la ubicació d’aquestes plaques en cada habitatge, influint en la capacitat espacial en la superfície. A més, les barreres geogràfiques individuals com a muntanyes, arbredes o elements arquitectònics influeixen en l’ombra, la qual cosa condiciona l’elecció de la ubicació.

D’altra banda, les regulacions de construccions i obres locals poden tenir una certa influència així com les limitacions estructurals. Tots aquests elements han de ser sospesats i avaluats a l’hora de l’estimació.

De la mateixa forma, les mateixes condicions de l’estructura física de teulades o superfícies destinades a la instal·lació compten a l’hora del càlcul. Les edificacions més antigues o amb menor capacitat de suport, han de passar per un procés d’anàlisi estructural abans de plantejar la instal·lació.

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Factors interns: Consum

Una vegada que els tècnics especialitzats han determinat la solidesa de l’estructura, càlculs d’ubicació i orientació comença una anàlisi de necessitats de consum. Aquesta fase és fonamental per a conèixer quanta és la capacitat de generació fotovoltaica requerida per un immoble.

Aquest càlcul es basa en la sumatòria de consums individuals d’equips, càrregues elèctriques instal·lades, capacitat del sistema intern i paràmetres de seguretat individuals.

Com a resultat d’aquesta anàlisi, els tècnics podran conèixer quanta energia és necessària dins d’una casa d’acord amb el consum actual. No obstant això, és fonamental estimar les necessitats futures d’acord amb variables molt personalitzades de creixement familiar i individual.

Amb això, es planeja no sols cobrir les actuals necessitats sinó estimar el creixement del consum en el curt, mitjà i llarg termini. L’objectiu és crear una capacitat d’autogeneració superior i que sustenta les demandes energètiques posteriors optimitzant així la inversió.

Un altre element molt important es relaciona amb la localització geogràfica del projecte. En zones de major rigor climàtic, la dependència de sistemes de condicionament i/o calefacció solen influir en el consum de major o menor mesura.

Addicionalment, la generació d’excedents pot ser un element que crea una major necessitat de plaques solars. En aquells immobles que desitgen participar en el reingrés d’excedents a la xarxa, se sol sobreestimar la capacitat de generació i acumulació d’energia.

Quines conseqüències té un mal càlcul de les plaques solars a instal·lar?

Les plaques solars són a penes una petita part d’un sistema d’autogeneració i autoconsum fotovoltaic. No obstant això, són una de les parts més importants del sistema, perquè determinen la quantitat d’energia que podrà ser generada en l’immoble.

Per tant, errar per defecte o per excés pot tenir conseqüències negatives en l’economia familiar i l’estabilitat de tot el sistema. Un nombre de plaques solars deficitari no cobrirà les necessitats energètiques de manera eficient, perdent bona part del potencial de l’habitatge.

Per consegüent, l’immoble tindrà major dependència de l’energia convencional, desaprofitant els beneficis de l’energia solar. Al contrari, un càlcul per excés pot incrementar la inversió de manera injustificada i amb conseqüències econòmiques negatives.

La millor recomanació sempre és fer un estudi tècnic especialitzat i 100% personalitzat. Comptar amb el suport dels experts del sector optimitza la solució de les necessitats energètiques individuals.

D’aquesta manera, no sols aprofitem al màxim el potencial energètic del nostre habitatge sinó que reduïm la dependència de les fonts no renovables. A la llarga, un bon estudi tècnic optimitza el pressupost familiar creant la fórmula ideal d’equips d’autogeneració i consum.

ACCIONA Energía és una de les empreses espanyoles amb major enfocament l’estudi tècnic preliminar. De forma totalment gratuïta i personalitzada, els nostres tècnics analitzen tots els elements externs i interns de cada immoble. Estudien les necessitats de consum i preveuen el creixement familiar en el temps, maximitzant els avantatges i beneficis de l’energia solar a la teva casa.